Што е Horizontal Facility?

Horizontal Facility за Западен Балкан и Турција (Horizontal Facility II) 2019-2022 е иницијатива за соработка на Европската унија и Советот на Европа за регионот на Западен Балкан и Турција. Ова е еден од резултатите од изјавата за намери потпишана на 1 април 2014 година од страна на генералниот секретар на Советот на Европа и комесарот за проширување и евро соседска политика на Европската унија, во кој двете организации се согласија да ја зајакнат својата соработка во клучни области од заеднички интерес.

Во првата фаза од програмата беа вклучени разни кориснички специфични и регионални иницијативи и истата траеше од 2016 до 2019 година. Втората фаза од програмата (вредна 41 милион евра помеѓу 2019 и 2022) продолжува да ги гради резултатите од првата фаза и ги проширува тематските области на нови теми клучни за регионот - слобода на изразување и медиуми.

Втората фаза од програмата ќе покрие активности во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово *, Црна Гора, Северна Македонија, Србија, како и Турција и регионалната димензија на програмата ќе биде зајакната. Механизмот за координација на експертизата кој обезбедува законодавна експертиза и совети за политики во рамките на системот на Советот на Европа ќе остане важен дел од програмата достапна за сите корисници.

 

Колку ќе трае Horizontal Facility II?

Horizontal Facility е тригодишна програма, која ја спроведува Советот на Европа од мај 2019 до 2022.

 

Колку чини Horizontal Facility II?

Фондот за програмата изнесува околу 41 милиони евра (85% финансирани од Европската унија, 15% од Советот на Европа).

 

Што ќе направи Horizontal Facility II?

Horizontal Facility им овозможува на корисниците да ги исполнат своите реформски агенди во областа на човековите права, владеењето на правото и демократијата и да ги почитуваат европските стандарди, вклучително и онаму каде е релевантно во рамките на процесот на проширување на ЕУ. Horizontal Facility се потпира на единствените методи на работа на Советот на Европа, при што активностите за техничка соработка по мерка се засноваат на заклучоците и препораките на телата за следење на Советот на Европа, ги истакнуваат областите каде што се потребни подобрувања во законодавството и политиките на корисниците за усогласување со договори на oрганизацијата и други стандарди.

Темите опфатени со Horizontal Facility вклучуваат:

  • Обезбедување правда;
  • Борба против економскиот криминал;
  • Борба против дискриминацијата и заштита на правата на ранливите групи (вклучително и ЛГБТИ, малцинствата и Ромите) и
  • Слобода на изразување и слобода на медиумите.

Сите теми се клучни приоритети на двете организации во регионот на Западен Балкан и во Турција.

Сите активности на Horizontal Facility ќе ги опфатат меѓусекторските прашања како што се вклучување на родовите аспекти во главните политики, заштитата на малцинствата и ранливите групи и на ангажирање на организации на граѓанското општество во спроведувањето на програмата.

 

 

Оваа веб страна е изработена со користење на средства од заедничкиот проект помеѓу Европската унија и Советот на Европа. Ставовите изразени овде во никој случај не можат да се преземат за да го рефлектираат официјалното мислење на Европската унија и Советот на Европа.

 

*Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.