Во зависност од потребите и приоритетите на засегнатите корисници, работата во оваа област се концентрира на поддршка на институциите на народниот правобранител, инклузивно образование (со осврт на расизам, малтретирање, сегрегација и екстремизам во образовниот систем, корупција во образованието), справување со трговијата со луѓе ( со фокус на помош на жртвите на трговија со луѓе), спротивставување на дискриминацијата на националните малцинства и/или кога се заснова на сексуална ориентација или родов идентитет.

Проекти под тема 3: Промовирање на антидискриминација и заштита на правата на ранливите групи
 • Унапредување на заштитата од дискриминација во Албанија
 • Кон рамноправна, инклузивна и толерантна Босна и Херцеговина
 • Квалитетно образование за сите – Босна и Херцеговина
 • Борба против дискриминација и омраза
 • Борба против омразата и нетрпеливоста во Црна Гора
 • Квалитетно образование за сите – Црна Гора
 • Борба против омраза и нетрпеливост во Северна Македонија
 • Зајакнување на акцијата за борба против трговијата со луѓе во Северна Македонија
 • Борба против дискриминацијата и промовирање на различностите во Србија
 • Зајакнување на акцијата за борба против трговијата со луѓе во Србија
 • Квалитетно образование за сите – Србија
 • Поттикнување на пристапот на жените до правдата во Турција (WA2J Türkiye)
 • Пилот проект за образование за дигитално граѓанство во Турција
 • Промовирање на еднаквост и борба против расизмот и нетолеранцијата во Западен Балкан
 • Пристап на жените до правдата во Западен Балкан (WAJ)