Во зависност од потребите и приоритетите на засегнатите корисници, работата во оваа област се концентрира на поддршка на институциите на народниот правобранител, инклузивно образование (со осврт на расизам, малтретирање, сегрегација и екстремизам во образовниот систем, корупција во образованието), справување со трговијата со луѓе ( со фокус на помош на жртвите на трговија со луѓе), спротивставување на дискриминацијата на националните малцинства и/или кога се заснова на сексуална ориентација или родов идентитет.

Проекти под тема 3: Промовирање на антидискриминација и заштита на правата на ранливите групи