Како работи Horizontal Facility II?

Активности што треба да се преземат со корисниците на Horizontal Facility беа дизајнирани врз основа на препораки кои произлегуваат од телата за набљудување и мислења/советодавни тела на Совет на Европа и беа приоритетни во рамките на преговорите за проширување на Европската унија.

Horizontal Facility следи двостран пристап, вклучувајќи техничка помош и правни/совети за политики:

  • Техничката помош во рамките на Horizontal Facility се заснова на “триаголникот” на Совет на Европа за стандардно поставување, мониторинг и соработка што претставува најсилна компаративна предност на Советот на Европа. Оттука, активностите што треба да се спроведат ќе ги решат недостатоците утврдени од мониторинг/експертски тела на Советот на Европа за обезбедување правда, борба против економски криминал и борба против дискриминација, со цел поддршка на Horizontal Facility корисниците во исполнување на зголемената усогласеност со стандардите на Совет на Европа. Покрај тоа, спроведените активности ќе имаат за цел да го олеснат напредокот на претпристапните корисници во однос на имплементација на поглавјата 23 и 24. Ова ќе се направи преку различни активности како што се семинари за обука, проценки (на пример, за спроведување на одредени делови од законодавството или стратешки документи, институционални аранжмани, оперативни капацитети на одредени институции), поддршка за изготвување на нови законодавни одредби/стратешки документи /методологии, упатства/прирачници итн., и размена на добри практики.
  • Механизмот за координација на експертиза ќе обезбеди експертиза во рамките на системот на Советот на Европа за да одговори на барањата за законодавната експертиза и совети за политика за обезбедување правда, борба против економски криминал и борба против дискриминација, како и слобода на изразување и медиуми и уставни прашања и спаѓа во мандатот на Европската комисија за демократија преку закон (позната како Венецијанска комисија). Ова ќе се направи во целост со почитување на независноста и функционирањето на специфичностите на механизмите за набљудување на Советот на Европа и ќе обезбеди клучна поддршка за пристапните процеси во ЕУ.

Главните партнери во дефинирањето и спроведувањето на оваа програма вклучуваат - во зависност од предметната тема - министерства за правда, внатрешни работи, здравство, образование, човекови права и надворешни работи; судови, обвинителски служби и судски надзорни тела; структури на јавното управување со специфични одговорности во соодветните области како што се антикорупција, перење пари или борба против трговија со луѓе; народен правобранител, органи за спроведување на законот; казнено-поправни установи; правни професионалци; граѓански организации и образовни институции. Министерствата за надворешни работи и / или институции за европска интеграција се клучни партнери во координацијата на Horizontal Facility.

 

Кој го координира Horizontal Facility II?

Механизмот за координација помеѓу Советот на Европа, Европската унија, теренските канцеларии на Совет на Европа, делегациите на Европска унија и таканаречените координатори на Horizontal Facility од страна на корисниците (службеници од министерствата за надворешни работи или канцелариите за европски интеграции назначени од надлежните органи да дејствуваат како фокусни точки за имплементација на Horizontal Facility) беа основани за да се обезбеди инклузивна и сеопфатна координација помеѓу Советот на Европа, Европската унија, засегнатите страни и партнерите во засегнатите области, како и со останатите меѓународни институции.

Овој механизам за координација ќе обезбеди синергија со други постојани и планирани активности во регионот и ќе обезбеди опипливи и одржливи резултати за крајните корисници и пошироката јавност.

*Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.