Подолу се дадени линкови до правните инструменти на Советот на Европа, механизмите за мониторинг и други тела кои ги поткрепуваат активностите на Horizontal Facility.