Подолу се дадени линкови до правни инструменти на Советот на Европа, механизми за набљудување и други тела кои ги поддржуваат активностите Horizontal Facility.