Back Serbia: protecting national minorities and preventing human trafficking

 

Short film on the joint Council of Europe and European Union actions to strengthen the protection of national minorities and to prevent and combat trafficking in human beings in Serbia.

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

*Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.