Back Serbia: Fostering a democratic school culture

A short film on the results of the Horizontal Facility Action on fostering a democratic school culture in Serbia.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

*Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.