Guide on Article 17 of the European Convention on Human Rights 

 Serbian version (PDF 2.61 Mb)

Media regulatory authorities and media pluralism 

 English version (PDF 1.45 Mb)

 Serbian version (PDF 5.33 Mb)

 Macedonian version (PDF 2.34 Mb)

Study on political advertising

 Montenegrin version (PDF 1.07 Mb)

Слобода на изразување во време на криза

 македонска верзија (PDF 327 Kb)

Работилница: Огласи

 српска верзија (PDF 330 Kb) 

Сликовница за медиуми

 српска верзија (PDF 2 009 Kb)

Водич за заштита на новинарите

 српска верзија (PDF 1 536 Kb)

Како родителите можат да ги поддржуваат децата во светот на медиумите

 српска верзија (PDF 302 Kb)

Работилница: Оптички играчки

 српска верзија (PDF 732 Kb)

Родова еднаквост и слобода на изразување во Босна и Херцеговина

 англиска верзија (PDF 2 659 Kb)

Плурализам во медиумската сопственост во новата медиумска средина

 англиска верзија (PDF 3 701 Kb)

 македонска верзија (PDF 4 327 Kb)

Дезинформации и изборна кампања

 македонска верзија (PDF 6 810 Kb)