Back Albania: International conference on transparency of beneficial ownership

Short film on the international conference on transparency of beneficial ownership, held in Tirana, 30-31 October 2018.
Tirana 16 January 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

*Оваа ознака не ги прејудицира ставовите за статусот и истата е во согласност со Резолуцијата на ОНСБ 1244 и Мислењето на МСП за Декларацијата за независност на Косово.