Horizontal Facility дополнително ја таргетира борбата против корупцијата, економскиот криминал, перењето пари и финансирањето на тероризмот, како и борбата против криминалот во животната средина, што ќе вклучува мерки за справување со транспарентноста на финансирањето на политичките партии, системите за декларација на имот, националните проценки на ризик и развој на капацитети на единиците за финансиско разузнавање.

Проект против економскиот криминал во Албанија Проект против корупција, перење пари и финансирање тероризам во Босна и Херцеговина Проект против економскиот криминал во Црна Гора Проект против економскиот криминал во Северна Македонија Проект против перење пари во Турција Проект против економскиот криминал во Западен Балкан