Što je Horizontal Facility II?

Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 ‒ 2022 (Horizontal Facility II) je inicijativa za suradnju Europske unije i Vijeća Europe za Zapadni Balkan i Tursku. To je jedan od rezultata Izjave o namjeri koju su 1. travnja 2014. godine potpisali glavni tajnik Vijeća Europe i povjerenik Europske unije za europsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, kojom su se obje organizacije složile da dodatno ojačaju suradnju na ključnim područjima od zajedničkog interesa.

Prva faza programa obuhvaćala je različite inicijative specifične za korisnike, kao i regionalne inicijative, a trajala je od 2016. do 2019. godine. Druga faza programa (u vrijednosti od oko 41 milijun eura za razdoblje od 2019. do 2022. godine) zasnovana je na rezultatima iz prve faze i proširena je na tematska područja od krucijalne važnosti za regiju ‒ slobodu izražavanja i medije.

Druga faza programa obuhvatit će aktivnosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, kao i u Turskoj, a regionalna dimenzija programa će biti ojačana. Mehanizam za koordinaciju ekspertiza, koji pruža zakonodavnu ekspertizu i savjete o politikama unutar sustava Vijeća Europe, ostat će važan dio programa i dostupan svim korisnicima.

 

Koliko će dugo trajati Horizontal Facility II?

Horizontal Facility je program koji Vijeće Europe provodi od svibnja 2019. godine do 2022. godine.

 

Koliko će koštati Horizontal Facility II?

Vrijednost ovog programa je 41 milijun eura (85 % financira EU, 15 % Vijeće Europe).

 

Čime će se baviti Horizontal Facility II?

Kroz Horizontal Facility, Europska unija i Vijeće Europe pomoći će korisnicima na Zapadnom Balkanu i u Turskoj da u okviru procesa proširenja usklade standarde sa standardima Vijeća Europe, kao i s pravnim tekovinama Europske unije. Horizontal Facility se oslanja na jedinstvene metode rada Vijeća Europe, pri čemu prilagođene aktivnosti tehničke suradnje, temeljene na zaključcima i preporukama nadzornih tijela Vijeća Europe, ističu područja u kojima su potrebna poboljšanja u zakonodavstvu i politikama korisnika kako bi se uspostavila usklađenost sa sporazumima organizacije i drugim standardima.

Teme obuhvaćene programom Horizontal Facility uključuju:

  • osiguravanje pravde
  • borbu protiv gospodarskog kriminala
  • borbu protiv diskriminacije i zaštitu prava ranjivih skupina (uključujući LGBT, manjine i Rome) i
  • slobodu izražavanja i slobodu medija.

Sve ove teme su ključni prioriteti dviju organizacija za regiju Zapadnog Balkana i Tursku.

Sve aktivnosti programa Horizontal Facility bavit će se sveobuhvatnim pristupom pitanjima kao što su rodno integriranje, zaštita manjina i ranjivih skupina i predviđaju angažman organizacija civilnoga društva u provedbi programa Horizontal Facility.

 

 

Ova web-stranica izrađena je uz pomoć sredstava zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe. Stavovi izraženi na ovoj stranici ni u kom slučaju ne izražavaju zvanične stavove Europske unije i Vijeća Europe.

 

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.