Horizontal Facility usmjeren je na borbu protiv korupcije, gospodarskog kriminala, pranja novca i financiranja terorizma, kao i na borbu protiv ekološkog kriminala, što uključuje mjere za transparentnost financiranja političkih stranaka, sustav izvješćivanja o imovini, nacionalnu procjenu rizika i razvoj kapaciteta financijsko-obavještajnih jedinica.

Projekti u okviru teme II: Borba protiv korupcije, gospodarskog kriminala i pranja novca
  • Borba protiv gospodarskog kriminala u Albaniji
  • Borba protiv korupcije, pranja novca i financiranja terorizma u Bosni i Hercegovini
  • Borba protiv gospodarskog kriminala u Crnoj Gori
  • Borba protiv gospodarskog kriminala u Sjevernoj Makedoniji
  • Borba protiv pranja novca u Turskoj
  • Borba protiv gospodarskog kriminala na Zapadnom Balkanu