Horizontal Facility će dalje imati za cilj borbu protiv korupcije, pranja novca i financiranja terorizma, što će uključivati mjere za osiguravanje transparentnosti financiranja političkih stranaka, sustava prijavljivanja imovine, nacionalnih procjena rizika i razvoja kapaciteta jedinica financijskog obavještavanja. Osim toga, u nekim zemljama korisnicama, aktivnosti će biti usmjerene na korupciju u obrazovanju.

Projekti u okviru teme II: Borba protiv korupcije Projekti u okviru teme II: Borba protiv korupcije
  • Projekt za borbu protiv gospodarskog kriminala u Albaniji 
  • Projekt za borbu protiv gospodarskog kriminala u Crnoj Gori 
  • Projekt za borbu protiv gospodarskog kriminala u Sjevernoj Makedoniji 
  • Projekt za borbu protiv gospodarskog kriminala u jugoistočnoj Europi i Turskoj 

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.