Back Educational excursion “Diversity connects us”

The educational excursion was organised within the Horizontal Facility action "Fostering a democratic school culture", aimed at raising the quality of education by fostering a democratic culture in the formal education system and applying anti-discrimination approaches based on the Council of Europe standards and practices.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.