Çfarë është Mekanizmi i Koordinimit të Ekspertizës?

Mekanizmi i Koordinimit të Ekspertizës (MKE) mundëson ekspertizë brenda sistemit të Këshillit të Evropës, në përgjigje të kërkesave për ekspertizë legjislative dhe këshillim politik përsa i përket sigurimit të drejtësisë, luftën kundër krimit ekonomik dhe luftën kundër diskriminimit, si dhe lirinë e shprehjes dhe lirinë e medias, dhe çështje kushtetuese që mbulohen Brenda mandatit të Komisionit Evropian për Demokraci nëpërmjet Ligjit (i njohur si Komisioni i Venecias). Kjo bëhet në respekt të plotë me specifikat funksionuese dhe të pavarësisë të mekanizmave monitoruese të Këshillit të Evropës si dhe mundëson mbështetje të rëndësishme në proceset e pranimit në BE.

 

Kush mund të bëjë kërkesa në kuadrin e MKE-së?

Kërkesa për opinion të ekspertëve në kuadrin e MKE-së mund të bëhen nga ministrat (dhe anëtarë të tjerë të qeverisë) ose nga kryetarët e parlamenteve të vendeve përfituese.

Përveç kësaj, sidomos për çështje që janë pjesë e kompetencës së Komisionit të Venecias, si Bashkimi Evropian, edhe organet e Këshillit të Evropës (d.m.th. Sekretari i Përgjithshëm, Komiteti i Ministrave, Asambleja Parlamentare dhe Kongresi i Autoriteteve Vendore dhe Rajonale), mund të paraqesin kërkesa për asistencë nga MKE-ja. Gjithashtu, kërkesa për kontribute amicus curia e nga Komisioni i Venecias mund të bëhen edhe nga gjykatat kushtetuese.

 Më shumë informacion mund të gjendet në broshurën e MKE-së.

* Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim ndaj qëndrimit lidhur me statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë së OKBsë dhe me Opinionin e GjNK-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.