Në varësi të nevojave dhe prioriteteve të përfituesve në fjalë, puna në këtë fushë përqëndrohet në mbështetjen për institucionet e avokatit të popullit, edukimin gjithëpërfshirës (adresimi i racizmit, bullizmit, segregimit dhe ekstremizmit në sistemin arsimor, korrupsioni në arsim), adresimin e trafikimit të qenieve njerëzore (me fokus në ndihmën për viktimat e trafikimit), luftën kundër diskriminimit ndaj pakicave kombëtare dhe/ose kur bazohet në orientimin seksual ose identitetin gjinor.

Projektet nën Temën III: Promovimi i antidiskriminimit dhe mbrojtja e të drejtave të grupeve të cenueshme
 

 • Avancimi i mbrojtjes nga diskriminimi në Shqipëri
 • Drejt një Bosnje-Hercegovine të barabartë, gjithëpërfshirëse dhe tolerante
 • Arsim cilësor për të gjithë – Bosnje dhe Hercegovinë
 • Luftimi i diskriminimit dhe urrejtjes në Bosnje dhe Hercegovinë
 • Luftimi i urrejtjes dhe intolerancës në Mal të Zi
 • Arsim cilësor për të gjithë - Mali i Zi
 • Luftimi i urrejtjes dhe intolerancës në Maqedoninë e Veriut
 • Forcimi i aksionit kundër trafikimit në Maqedoninë e Veriut
 • Luftimi i diskriminimit dhe promovimi i diversitetit në Serbi
 • Forcimi i aksionit kundër trafikimit në Serbi
 • Arsim cilësor për të gjithë - Serbi
 • Nxitja e qasjes së grave në drejtësi në Turqi (WA2J Turqi)
 • Projekt pilot për edukimin e qytetarisë dixjitale në Turqi
 • Promovimi i barazisë dhe luftimi i racizmit dhe intolerancës në Ballkanin Perëndimor
 • Qasja e grave në drejtësi në Ballkanin Perëndimor (WAJ)