Në varësi të nevojave dhe prioriteteve përsa i përket përfituesve, puna në këtë fushë do të përqëndrohet në mbështetje të institucioneve të Avokatit të Popullit, edukim gjithëpërfshirës (adresimin e racizmit, bullizmit, izolimin dhe ekstremizmin ne sistemin e edukimit), adresimi i trafikimit të qenieve njerëzore (me fokus në asistencën e viktimave të trafikimit), lufta kundër diskriminimit kundër minoriteteve kombëtare dhe/ose kur bazohehet në orientimin seksual dhe identitetin gjinor.

Veprimet nën Temën III: Promovimi i Anti-Diskriminimit dhe Mbrojtjes së të Drejtave të Grupeve Vulnerabël Veprimet nën Temën III: Promovimi i Anti-Diskriminimit dhe Mbrojtjes së të Drejtave të Grupeve Vulnerabël
 • Promovimi i Diversitetit dhe Barazisë në Shqipëri
 • Promovimi i Diversitetit dhe Barazisë në Bosnjë Herzegovinë 
 • Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore në Bosnjë Herzegovinë 
 • Edukim Cilësor për të Gjithë në Bosnjë Herzegovinë 
 • Promovimi i Diversitetit dhe Barazisë në Kosovë
 • Promovimi i Diversitetit dhe Barazisë në Malin e Zi
 • Edukim Cilësor për të Gjithë në Malin e Zi 
 • Promovimi i Diversitetit dhe Barazisë në Serbi 
 • Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore në Serbi 
 • Edukim Cilësor për të Gjithë në Serbi 
 • Promovimi i Diversitetit dhe Barazisë në Maqedoninë e Veriut 
 • Parandalimi dhe lufta kundër trafikimit të qenieve njerëzore në Maqedoninë e Veriut 
 • Forcimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut të migrantëve dhe viktimave të trafikimit në Turqi 
 • Mbështetje për një përgjigje institucionale gjithëpërshirëse ndaj dhunës kundër grave dhe dhunës në familje në Turqi 
 • Promovimi i Diversitetit dhe Barazisë në Ballkanin Perëndimor 

*Ky shënim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të OKB-së dhe Opinionin e GJND-së për Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.