Në varësi të nevojave dhe prioriteteve të përfituesve në fjalë, puna në këtë fushë përqëndrohet në mbështetjen për institucionet e avokatit të popullit, edukimin gjithëpërfshirës (adresimi i racizmit, bullizmit, segregimit dhe ekstremizmit në sistemin arsimor, korrupsioni në arsim), adresimin e trafikimit të qenieve njerëzore (me fokus në ndihmën për viktimat e trafikimit), luftën kundër diskriminimit ndaj pakicave kombëtare dhe/ose kur bazohet në orientimin seksual ose identitetin gjinor.