Instrumenti Horizontal synon të avancojë luftën kundër korrupsionit, krimit ekonomik, pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe luftën kundër krimit mjedisor, duke përfshirë masa për të adresuar transparencën e financimit të partive politike, sistemet e deklarimit të pasurisë, vlerësimet kombëtare të rrezikut dhe zhvillimin e kapaciteteve të njësive të inteligjencës financiare.

  • Projekti kundër krimit ekonomik në Shqipëri

  • Projekti kundër korrupsionit, pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Bosnje dhe Hercegovinë

  • Projekti kundër krimit ekonomik në Mal të Zi

  • Projekti kundër krimit ekonomik në Maqedoninë e Veriut

  • Projekti kundër pastrimit të parave në Turqi

  • Projekti kundër krimit ekonomik në Ballkanin Perëndimor