Instrumenti Horizontal do të vazhdojë të fokusohet tek lufta kundër korrupsionit, pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit, në të cilin përfshihen, në veçanti, masat për adresimin e transparencës në financimin e partive politike, sistemet e deklarimit të pasurive, vlerësimet kombëtare të riskut dhe ngritja e kapaciteteve të njësive të inteligjencës financiare. Ndërkohë, në disa prej përfituesve, aktivitetet do të adresojnë në vecanti korrupsionin dhe edukimin.

Veprimet nën kuadër të Temës II: Lufta kundër korrupsionit Veprimet nën kuadër të Temës II: Lufta kundër korrupsionit
  • Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri
  • Veprimi kundër Krimit Ekonomik në Malin e Zi 
  • Veprimi kundër Krimit Ekonomik  në Maqedoninë e Veriut 
  • Veprimi kundër Krimit Ekonomik  në Evropën Juglindore 

*Ky shënim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të OKB-së dhe Opinionin e GJND-së për Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.