Puna në këtë fushë tematike fokusohet tek burgjet dhe policia (duke përfshirë të drejtat e njeriut në policim, kujdesi shëndetësor në burgje dhe masat mbrojtëse kundër torturës dhe keqtrajtimit), standardet e të drejtave të njeriut në gjyqësor (duke u fokusuar në përmirësimin e zbatimit të praktikës gjyqësore të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut), çështjet e migracionit, efikasiteti i sistemeve të drejtësisë (me fokus në analizimin e statistikave gjyqësore për të optimizuar administratat e gjykatave) dhe/ose bashkëpunimi ligjor (i cili përqendrohet në rritjen e pavarësisë individuale të gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe llogaridhënies së sistemit gjyqësor).

 • Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë në Shqipëri (SEJ IV)
 • Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtës së pronës dhe lehtësimi i ekzekutimit të vendimeve të GJEDNJ-së në Shqipëri (D-REX III)
 • Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut të personave të dënuar në Shqipëri
 • Forcimi i efikasitetit dhe cilësisë së drejtësisë në Bosnje dhe Hercegovinë (BiHSEJ)
 • Forcimi i mëtejshëm i trajtimit të personave të paraburgosur dhe të dënuar në përputhje me standardet evropiane në Bosnje dhe Hercegovinë
 • Forcimi i cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë në Kosovë* (KoSEJ III)
 • Forcimi i llogaridhënies së sistemit gjyqësor dhe rritja e mbrojtjes së të drejtave të viktimave në Mal të Zi
 • Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut për personat e paraburgosur dhe të dënuar në Mal të Zi
 • Drejt një sistemi të konsoliduar dhe më efikas të Ndihmës Juridike Falas (NJF) në Maqedoninë e Veriut
 • Forcimi i kapaciteteve të sistemit penitenciar në Maqedoninë e Veriut
 • Forcimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në Serbi
 • Rritja e mbrojtjes së të drejtave të njeriut për personat e paraburgosur dhe të dënuar në Serbi
 • Forcimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në kuadër të migracionit në Turqi
 • Drejt një vlerësimi më të mirë të rezultateve të përpjekjeve të reformën gjyqësore në Ballkanin Perëndimor – Faza II "Paneli për Ballkanit Perëndimor II"
 • Rritja e bashkëpunimit në Ballkanin Perëndimor për menaxhimin e ekstremizmit të dhunshëm në burgje dhe parandalimin e radikalizimit të mëtejshëm pas lirimit

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.