Më poshtë janë lidhjet e instrumenteve legalë të Këshillit të Evropës, mekanizmat monitorues dhe organe të tjera të cilat përfshihen në aktivitetet e Instrumentit Horizontal.