Më poshtë janë lidhjet me instrumentet ligjore të Këshillit të Evropës, mekanizmat monitorues dhe organet e tjera që mbështesin aktivitetet e Instrumentit Horizontal.