Back Platforma rajonale e organeve të barazisë vazhdon punën për adresimin e gjuhës së urrejtjes në Vendet e Lindjes dhe Ballkanin Perëndimor

Ballkani Perëndimor (online) 21-22 March 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
EnvatoElements

EnvatoElements

U organizua online një aktivitet me fokus nxitjen e bashkëpunimit dhe shkëmbimit të njohurive, sfidave të përbashkëta dhe praktikave të mira midis organeve të Barazisë nga Ballkani Perëndimor dhe Vendet e Lindjes, për të adresuar gjuhën e urrejtjes. Ky aktivitet, është vazhdimësi e platformës së organeve të barazisë, e krijuar më parë në kuadër të projekteve të Këshillit të Evropës kundër diskriminimit.

Kësaj radhe, zbatimi i rekomandimit të fundit të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës për gjuhën e urrejtjes dhe shqyrtimi i kornizës legjislative evropiane ishin në qendër të diskutimeve. Në të njëjtën kohë, takimi promovoi rolin e organeve të barazisë në përmirësimin e mekanizmave për të trajtuar në mënyrë efektive gjuhën e urrejtjes, si dhe rëndësinë e bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile dhe aktorë të tjerë relevant.

Pjesëmarrësit analizuan gjithashtu kuadrin rregullator të medias ekzistuese të zbatueshme për mediat tradicionale dhe ato online. Ata mësuan për praktikat e mira në bashkëpunimin me mediat dhe platformat për luftimin e gjuhës së urrejtjes, heqjen e përmbajtjeve të ligjshme dhe të dëmshme mediatike dhe nismat e përbashkëta me sektorin e arsimit për eliminimin e përmbajtjeve diskriminuese nga kurrikulat shkollore.

Pjesëmarrësit arritën në përfundimin se përpjekjet e avokimit duhet të intensifikohen për të siguruar përgjigje të menjëhershme ndaj kërcënimeve ndaj kohezionit social , duke u dhënë individëve aftësinë për të gëzuar të drejtat e tyre, duke siguruar mekanizma efektivë të korrigjimit për personat të cilëve u shkelen të drejtat e njeriut. Takimi i radhës i platformës do të zhvillohet në korrik 2024, me fokus në masat kundër nxitjes së urrejtjes dhe krimit të urrejtjes, duke kontribuar në rritjen e mëtejshme të kapaciteteve të organeve të barazisë për t’iu përgjigjur racizmit dhe intolerancës në shoqëritë e tyre, në përputhje me standardet evropiane.


Ky seminar online u organizua në kuadër të projektit “Promovimi i barazisë dhe lufta kundër racizmit dhe intolerancës në Ballkanin Perëndimor” dhe projektit “Promovimi i barazisë dhe mosdiskriminimit: drejt shoqërive më elastike dhe gjithëpërfshirëse” – bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës, dhe zbatohet përkatësisht nga Këshilli i Evropës në kuadër të Programeve të përbashkëta të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës “Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë” dhe “Partneritet për Qeverisje të Mirë” .

 

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.