Back Mbështetja e rolit të pushtetit vendor në trajtimin e proceseve të regjistrimit të pronave

Albania 11 April 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Mbështetja e rolit të pushtetit vendor në trajtimin e proceseve të regjistrimit të pronave

Një seri prej tri aktivitetesh monitoruese u zhvilluan në terren, përkatësisht në bashkitë e Librazhdit (28 mars), Beratit (3 prill) dhe Malësisë së Madhe (9 prill), për të mbledhur të dhëna mbi përfshirjen e institucioneve të qeverisjes vendore në trajtimin e mbetur kyç. çështjet në regjistrimin e pronës.

Përfaqësues të sektorëve kadastral dhe të urbanistikës dhanë njohuritë e tyre të vlefshme teknike sesi pushteti vendor mund të luajë një rol të rëndësishëm në garantimin e parimit të sigurisë juridike dhe vlerave të mishëruara në Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut për të drejtën e pronës, në zbatim të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve të pronësisë kalimtare në Republikën e Shqipërisë”. Gjatë aktiviteteve monitoruese, u identifikuan sfida dhe çështje praktike me të cilat ballafaqohen zyrat kadastrale vendore në procesin e regjistrimit të titujve të tokës bujqësore, nevoja imediate për unifikimin e hartave kadastrale, si dhe forcimin e koordinimit ndërinstitucional për procesin e regjistrimit fillestar dhe regjistrimit të pronës shtetërore. Gjithashtu, u propozuan sugjerime të mundshme mbi ndarjen specifike të kompetencave administrative ndërmjet pushtetit vendor dhe atij qendror sa i takon proceseve të legalizimit.

Ky monitorim pilot në disa bashki të përzgjedhura, i mbështetur prej Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës, synon identifikimin e masave të përshtatshme për forcimin e kapaciteteve të përfaqësuesve të zyrave kadastrale vendore në trajtimin e çështjeve pronësore.

Kjo nismë realizohet në kuadër të projektit “Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtës së pronës dhe lehtësimin e ekzekutimit të vendimeve të GJEDNJ në Shqipëri (D-REX III)”, në kuadër të programit të përbashkët të Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës ‘Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë’.

 

  

 

 

Programi i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe i Këshillit të Evropës "Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë" (Instrumenti Horizontal III) është një nismë bashkëpunimi e cila zgjat nga viti 2023 deri në vitin 2026.

Programi mbulon projekte në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë*, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Turqi. Ai u mundëson përfituesve të përmbushin axhendat e tyre të reformave në fushat e të drejtave të njeriut, sundimit të ligjit dhe demokracisë si dhe të jenë në përputhje me standardet evropiane, që është gjithashtu një prioritet në procesin e zgjerimit të BE-së.

Faza e tretë e programit kap vlerën prej 41 milionë euro (85% financohet nga Bashkimi Evropian, 15% nga Këshilli i Evropës).

Kjo faqe interneti u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës. Përmbajtja e saj është përgjegjësi vetëm e autorit(ve). Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të konsiderohen në asnjë mënyrë se pasqyrojnë opinionin zyrtar të Bashkimit Evropian apo të Këshillit të Evropës.

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.