Back Law students in North Macedonia increase their knowledge on legal aid in criminal proceedings

Skopje 27 March 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Law students in North Macedonia increase their knowledge on legal aid in criminal proceedings

In an effort to deepen students' understanding of legal aid in criminal proceedings, a lecture was held at the Legal Clinic for criminal law, located within the Faculty of Law "Iustinianus Primus" in Skopje, North Macedonia. 19 law students discussed and explored the crucial aspects of legal aid in criminal proceedings, under the guidance of the Council of Europe consultant Victor Zaharia.

The lecture underscored the fundamental principle that individuals detained, arrested, or charged with criminal offenses must have access to legal aid at every stage of the legal process. From initial police questioning to the highest appellate stages, the right to legal representation is pivotal. Zaharia, drawing upon his extensive experience as President of the Moldova National Council for State Guaranteed Legal Aid and as a member of the Committee for the Prevention of Torture (CPT), shed light on international standards and best practices.

Furthermore, the session facilitated an interactive dialogue among students on the prospect of establishing a unified body to manage the free legal aid system in North Macedonia. Insights from Moldova's successful model served as inspiration, illustrating the potential for an efficient, effective, and responsive legal aid system tailored to the needs of the people.

This lecture is organised with the support of the action “Towards a consolidated and more efficient Free Legal Aid (FLA) system in North Macedonia” which is part of the joint European Union and Council of Europe programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye” in co-operation with the Legal Clinic for criminal law at the Faculty of Law Iustinianus Primus in Skopje.

 

 

Programi i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe i Këshillit të Evropës "Instrumenti Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë" (Instrumenti Horizontal III) është një nismë bashkëpunimi e cila zgjat nga viti 2023 deri në vitin 2026.

Programi mbulon projekte në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë*, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbi dhe Turqi. Ai u mundëson përfituesve të përmbushin axhendat e tyre të reformave në fushat e të drejtave të njeriut, sundimit të ligjit dhe demokracisë si dhe të jenë në përputhje me standardet evropiane, që është gjithashtu një prioritet në procesin e zgjerimit të BE-së.

Faza e tretë e programit kap vlerën prej 41 milionë euro (85% financohet nga Bashkimi Evropian, 15% nga Këshilli i Evropës).

Kjo faqe interneti u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Evropian dhe të Këshillit të Evropës. Përmbajtja e saj është përgjegjësi vetëm e autorit(ve). Pikëpamjet e shprehura këtu nuk mund të konsiderohen në asnjë mënyrë se pasqyrojnë opinionin zyrtar të Bashkimit Evropian apo të Këshillit të Evropës.

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.