Back ‘Building a more sustainable legal system on property rights'; DREX-III action kicks off in Albania

Tirana Albania 29 March 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
‘Building a more sustainable legal system on property rights';  DREX-III action kicks off in Albania

Within the continuous efforts of the EU and Council of Europe to ensure that the rights-holders in Albania are respected in line with European standards, partners and beneficiaries of the action on “Improving the protection of the right to property and facilitating executions of ECtHR judgements and facilitating the execution of ECtHR judgements in Albania” met in Tirana. They took stock on the achieved results and discussed the continuation during the third phase whicha aims to provide even more targeted support to ensure the sustainability of the achieved results.

During the meeting, participants emphasised the need for a holistic support system for domestic legal professionals at all levels, starting with students, but also for lawyers and judiciary at all lower courts. The focus of the support provided in the context of the action is on the coherent application of existing legislation and quality reference to the European Court of Human Rights standards.

The primary objective of this initiative is to lower the pressure and backlog before the High Instance courts. The participants acknowledged that this is a critical issue that needs to be addressed to ensure the efficient protection of the right to property and the smooth execution of ECtHR judgments.

The meeting was attended by representatives from the European Union, the Council of Europe, the Albanian Ministry of Justice, State Advocate, High Judicial Council, Agency for the Treatment of Property, representatives of academia and civil society. All participants agreed on the importance of the initiative and the need for a concerted effort to achieve its objectives.

The activity was organised in the framework of the action “Improving the protection of the right to property and facilitating executions of ECtHR judgements and facilitating the execution of ECtHR judgements in Albania” under “Horizontal Facility for the Western Balkans and Türkiye III”.

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

Çfarë është Mekanizmi i Koordinimit të Ekspertizës

Mekanizmi i Koordinimit të Ekspertizës (MKE) ofron ekspertizë brenda sistemit të Këshillit të Evropës për t'iu përgjigjur kërkesave për ekspertizë ligjore dhe këshilla mbi politikat për forcimin e drejtësisë, luftën kundër krimit ekonomik dhe luftimin e diskriminimit, si dhe lirinë e shprehjes dhe të medias, si dhe çështjet kushtetuese që i përkasin mandatit të Komisionit Evropian për Demokraci përmes Ligjit (i njohur si Komisioni i Venecias). Kjo bëhet në respekt të plotë të pavarësisë dhe specifikave funksionale të mekanizmave monitoruese të Këshillit të Evropës dhe ofron një mbështetje kyçe për proceset e anëtarësimit në BE. Nëse ka projekte të Instrumentit Horizontal në fushën me interes për Përfituesin përkatës, kërkesa për opinion eksperti mund të realizohet drejtpërdrejt nga këto projekte.

 

Kush mund të bëjë kërkesë për opinion eksperti sipas MKE-së?

Kërkesë për opinion eksperti nën MKE mund të bëjnë ministrat (dhe anëtarët e tjerë të qeverisë), kryetari i parlamentit, krerët e komisioneve parlamentare, institucionet e Avokatit të Popullit ose institucionet e pavarura shtetërore të Përfituesit në fjalë (Shqipëria, Bosnje dhe Hercegovina, Kosova*, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Turqia). .

Për më tepër, veçanërisht për çështje që bien brenda fushës së kompetencave të Komisionit të Venecias, kërkesë për asistencë në kuadër të MKE-së mund të paraqesin gjithashtu Bashkimi Evropian por edhe organet e Këshillit të Evropës (siç janë Sekretari i Përgjithshëm, Komiteti i Ministrave, Asambleja Parlamentare dhe Kongresi i Autoriteteve Lokale dhe Rajonale). .

Gjithashtu, kërkesa për përmbledhje amicus curiae të Komisionttëi Venecias mund të bëhen edhe nga gjykatat kushtetuese.

 Më shumë informacion mund të gjendet në broshurën e MKE-së.

* Ky përcaktim nuk përbën asnjë paragjykim ndaj qëndrimit lidhur me statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurisë së OKBsë dhe me Opinionin e GjNK-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës.

* Ky përkufizim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve për statusin, dhe është në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 1244/1999 dhe Opinionin e GJND-së mbi shpalljen e pavarësisë së Kosovës.