Horizontal Facility III

Zajednički program Europske unije i Vijeća Europe pod nazivom „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ (Horizontal Facility III) inicijativa je za suradnju koja se provodi od 2023. do 2026. godine.

Program obuhvaća aktivnosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj. Programom se pomaže korisnicima da ispune svoje planove reformi u području ljudskih prava, vladavine prava i demokracije te da usklade standarde s europskim standardima, što je ujedno i prioritet za proces proširenja EU-a.

Treća faza programa vrijedi 41 milijun eura (85 % financira Europska unija, 15 % Vijeće Europe).

Ova web-stranica izrađena je uz pomoć sredstava zajedničkog programa Europske unije i Vijeća Europe. Stavovi izraženi na ovoj stranici ni u kom slučaju ne izražavaju zvanične stavove Europske unije i Vijeća Europe.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o neovisnosti Kosova.