Horizontal Facility usmjeren je na borbu protiv korupcije, gospodarskog kriminala, pranja novca i financiranja terorizma, kao i na borbu protiv ekološkog kriminala, što uključuje mjere za transparentnost financiranja političkih stranaka, sustav izvješćivanja o imovini, nacionalnu procjenu rizika i razvoj kapaciteta financijsko-obavještajnih jedinica.