Horizontal Facility će dalje imati za cilj borbu protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma, što će uključivati mjere za obezbjeđivanje transparentnosti finansiranja političkih stranaka, sistema prijavljivanja imovine, nacionalnih procjena rizika i razvoja kapaciteta jedinica financijskog obavještavanja. Pored toga, u nekim zemljama korisnicama, aktivnosti će biti usmjerene na korupciju u obrazovanju.

Projekti u okviru teme II: Borba protiv korupcije, privrednog kriminala i organizovanog kriminala Projekti u okviru teme II: Borba protiv korupcije, privrednog kriminala i organizovanog kriminala

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.