Kako funkcioniše Horizontal Facility II?

Aktivnosti koje će poduzeti korisnici programa Horizontal Facility dizajnirane su na osnovu preporuka koje potiču iz mišljenja monitoring/savjetodavnih tijela Vijeća Evrope, a prioritetne su u skladu sa potrebama pri pregovorima o proširenju Evropske unije.

Horizontal Facility slijedi dvostruki pristup koji uključuje tehničku pomoć i pravne/političke savjete:

  • Tehnička pomoć u okviru programa Horizontal Facility zasniva se na „trokutu“ VE koji čine postavljanje standarda, nadgledanje i saradnja, a što predstavlja najveću komparativnu prednost Vijeća Evrope. U tom smislu će se mjere koje će se provoditi, odnositi na nedostatke utvrđene od strane nadzornih / stručnih tijela Vijeća Evrope za osiguranje pravde, borbe protiv privrednog kriminala i borbu protiv diskriminacije, a sa ciljem da se podrže korisnici programa Horizontal Facility u postizanju povećanja usklađenosti sa standardima VE. Pored toga, provedene aktivnosti imaju za cilj olakšati napredak pretpristupnih korisnika u pogledu provedbe poglavlja 23 i 24. To će se postići kroz razne aktivnosti kao što su seminari obuke, procjene (na primjer, provođenje određenih dijelova zakonodavstva ili dokumenata politika institucionalnih aranžmana, te operativnih kapaciteta određenih institucija), podrška izradi novih zakonodavnih odredbi / dokumenata politika / metodologija, smjernica / priručnika (itd.) i razmjena dobrih praksi.
  • Mehanizam za koordinaciju ekspertiza će pružiti ekspertizu unutar sistema Vijeća Evrope kako bi se odgovorilo na zahtjeve za zakonodavnom ekspertizom i savjetima o politikama o osiguravanju pravde, borbi protiv privrednog kriminala i borbi protiv diskriminacije, kao i slobodi izražavanja i medija, te ustavnim pitanjima koja spadaju u mandat evropske Komisije za demokratiju putem zakona (poznate kao Venecijanska komisija). To će se raditi uz potpuno uvažavanje nezavisnosti i funkcionalnih specifičnosti mehanizama praćenja Vijeća Evrope i pružiće se ključna potpora procesima pridruživanja EU.

Glavni partneri u definisanju i sprovedbi ovog programa uključuju - ovisno o relevantnoj temi - ministarstva pravde, unutrašnjih poslova, zdravstva, obrazovanja, ljudskih prava i vanjskih poslova; sudove, tužiteljske službe i tijela za nadzor sudova; strukture javnog upravljanja sa specifičnim odgovornostima u relevantnim oblastima kao što su borba protiv korupcije, pranja novca ili borba protiv trgovine ljudima; ombudsmane, organe za provođenje zakona; kazneno-popravne institucije; pravne profesionalce; organizacije civilnog društva i obrazovne ustanove. Ministarstva vanjskih poslova i / ili institucije za evropske integracije, ključni su partneri u koordinaciji programa Horizontal Facility.

 

Ko koordinira Horizontal Facility II?

Mehanizam koordinacije između Vijeća Evrope, Evropske unije, terenskih ureda Vijeća Evrope, delegacija Evropske unije i takozvanih koordinatora korisnika Horizontal Facility (službenici ministarstava vanjskih poslova ili ureda za evropske integracije koje imenuju vlasti da djeluju kao fokalne tačke za provedbu programa Horizontal Facility) uspostavljen je kako bi se osigurala inkluzivna i sveobuhvatna koordinacija između Vijeća Evrope, Evropske unije, sudionika i partnera u dotičnim jurisdikcijama, kao i sa drugim međunarodnim organizacijama.

Ovaj mehanizam koordinacije osiguravat će sinergiju s drugim postojećim i planiranim aktivnostima u regiji i osigurati opipljive i održive rezultate programa Horizontal Facility za krajnje korisnike i građane regiona Zapadnog Balkana i Turske.

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.