Rad u ovoj tematskoj oblasti fokusiran je na zatvore i policiju (uključujući ljudska prava u policiji, zdravstvenu zaštitu u zatvorima i mjere zaštite od torture i zlostavljanja), standarde ljudskih prava u pravosuđu (sa fokusom na unapređenje primjene sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava), pitanja migracija, efikasnost pravosudnih sistema (sa fokusom na analizu pravosudne statistike radi optimizacije sudske administracije) i/ili pravnu saradnju (koja se bavi povećanjem individualne nezavisnosti sudija i tužilaca i odgovornosti pravosuđa).

Projekti u okviru teme I: Osnaživanje pravde
 • Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravosuđa u Albaniji (SEJ IV)
 • Unapređivanje zaštite prava na imovinu i izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u Albaniji (D-REX III)
 • Jačanje zaštite ljudskih prava zatvorenika u Albaniji
 • Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravosuđa u Bosni i Hercegovini (BiHSEJ)
 • Dalje unapređenje tretmana osoba lišenih slobode i osoba kojima je izrečena kazna ili sankcija u Bosni i Hercegovini, u skladu sa evropskim standardima
 • Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravosuđa na Kosovu*  (KoSEJ III)
 • Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori
 • Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica u Crnoj Gori
 • Ka konsolidovanom i efikasnijem sistemu besplatne pravne pomoći u Sjevernoj Makedoniji
 • Jačanje kapaciteta zatvorskog sistema u Sjevernoj Makedoniji
 • Unapređivanje zaštite ljudskih prava u Srbiji
 • Jačanje zaštite ljudskih prava lica lišenih slobode i osuđenih lica u Srbiji
 • Jačanje zaštite ljudskih prava u kontekstu migracija u Turskoj
 • Ka boljoj evaluaciji rezultata reformi pravosuđa na Zapadnom Balkanu – faza II (Dashboard Zapadni Balkan II)
 • Unapređenje saradnje na Zapadnom Balkanu u upravljanju nasilnim ekstremizmom u zatvorima i sprečavanju dalje radikalizacije nakon puštanja na slobodu

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.