Šta je Mehanizam za koordinaciju ekspertiza?

Mehanizam za koordinaciju ekspertiza (ECM) je alat putem kojeg Vijeće Evrope pruža zakonodavnu ekspertizu i savjete o politikama kao odgovor na konkretne zahtjeve u tematskim područjima: osiguravanje pravde; borba protiv privrednog kriminala; borba protiv diskriminacije i zaštita prava ranjivih grupa; sloboda izražavanja i sloboda medija; ustavna pitanja koja spadaju u područje nadležnosti Venecijanske komisije. Ova podrška se pruža u potpunosti poštujući nezavisnost i funkcionalne specifičnosti mehanizama praćenja Vijeća Evrope i pruža ključnu podršku procesima pridruživanja EU.

 

Ko može podnijeti zahtjev u okviru ECM?

Ministri (i drugi članovi vlade) ili predsjednik parlamenta Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske mogu podnijeti zahtjev za stručno mišljenje u okviru ECM-a

Nadalje, posebno za pitanja koja spadaju u područje nadležnosti Venecijanske komisije, Evropska unija kao i organi Vijeća Evrope (tj. Generalni sekretar, Komitet ministara, Parlamentarna skupština i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti) takođe mogu podnijeti zahtjeve za pomoć u okviru ECM-a.

Pored toga, zahtjeve za mišljenje amicus curiae Venecijanske komisije mogu podnijeti i ustavni sudovi.

 Više informacija možete naći u ECM lifletu

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.