Zavisno od potreba i prioriteta korisnika, rad u ovom području će se koncentrisati na podršku institucijama ombudsmana, inkluzivno obrazovanje (rješavanje rasizma, maltretiranja, segregacije i ekstremizma u obrazovnom sistemu), rješavanje problema trgovine ljudima (sa fokusom na pomoć žrtvama trgovine ljudima), suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i / ili diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu.

Projekti u okviru teme III: Borba protiv diskriminacije i zaštita prava ranjivih grupa Projekti u okviru teme III: Borba protiv diskriminacije i zaštita prava ranjivih grupa
 • Promocija različitosti i jednakosti u Albaniji    
 • Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini
 • Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini
 • Kvalitetno obrazovanje za sve u Bosni i Hercegovini (QUALITY ED)
 • Promocija raličitosti i jednakosti na Kosovu* 
 • Promocija različitosti i jednakosti u Crnoj Gori 
 • Kvalitetno obrazovanje za sve u Crnoj Gori (QUALITY ED) 
 • Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji 
 • Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji 
 • Kvalitetno obrazovanje za sve u Srbiji (QUALITY ED) 
 • Promocija različitosti i jednakosti u Sjevernoj Makedoniji 
 • Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Sjevernoj Makedoniji 
 • Jačanje zaštite ljudskih prava migranata i žrtava trgovine ljudima u Turskoj 
 • Podsticanje sveobuhvatnog institucionalnog odgovora na nasilje nad ženama i nasilje u porodici u Turskoj 
 • Promocija različitosti i jednakosti na Zapadnom Balkanu 

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.