Bu tematik alan çerçevesinde yürütülecek çalışmalarda cezaevleri ve kolluk güçleri (kolluk uygulamalarında insan hakları, cezaevlerinde sağlık hizmetleri ve işkence ve kötü muameleye karşı güvenceler dahil), yargıda insan hakları standartları (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının uygulanması), göç ile ilgili sorunlar, adalet sistemlerinin verimliliği (mahkemelerin niteliğinin en üst düzeye çıkarılması amacıyla adli istatistiklerin analizi) ve/veya hukuki iş birliği (hâkim ve savcıların bireysel bağımsızlığını ve yargı sisteminin hesap verebilirliğini artırma) konularına odaklanılacaktır.

“Tema 1 - Adaletin güçlendirilmesi” alanındaki projeler:
 • Arnavutluk'ta adaletin niteliğinin ve etkinliğinin güçlendirilmesi (SEJ IV)
 • Arnavutluk'ta mülkiyet hakkının korunmasının iyileştirilmesi ve AİHM kararlarının icrasının kolaylaştırılması (D-REX III)
 • Arnavutluk'taki mahkumların insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi
 • Bosna-Hersek'te adaletin etkinliğinin ve niteliğinin güçlendirilmesi (BiHSEJ)
 • Bosna-Hersek'te tutuklu ve hükümlü kişilere yönelik muamelenin Avrupa standartları uyarınca güçlendirilmesi
 • Kosova'da adaletin niteliğinin ve etkinliğinin güçlendirilmesi* (KoSEJ III)
 • Karadağ'da yargı sisteminin hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi ve mağdurların haklarının korunmasının iyileştirilmesi
 • Karadağ'da tutuklu ve hükümlü kişilerin insan haklarının korumasının güçlendirilmesi
 • Kuzey Makedonya'da entegre ve daha verimli bir Ücretsiz Adli Yardım (FLA) sistemine doğru
 • Kuzey Makedonya'daki ceza infaz sisteminin kapasitesinin güçlendirilmesi
 • Sırbistan'da insan haklarının korumasının güçlendirilmesi
 • Sırbistan'da tutuklu ve hükümlü kişilerin insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi
 • Türkiye'de göç bağlamında insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi
 • Batı Balkanlar'daki yargı reformu çalışmalarının sonuçlarının daha iyi değerlendirilmesi – Faz II “Dashboard Western Balkans II”
 • Batı Balkanlar'da cezaevlerindeki şiddet içeren aşırılık ile mücadele ve tahliye sonrasında daha fazla radikalleşmeyi önlemek üzere iş birliğinin geliştirilmesi

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.