Yatay Destek II nasıl uygulanıyor?

Yatay Destek Yararlanıcılarının Eylemleri Avrupa Konseyi izleme ve danışma organlarının önerilerine dayalı olarak tasarlanmış ve Avrupa Birliği gelişme müzakereleri kapsamında belirlenen ihtiyaçlara göre önceliklendirilmiştir.

Yatak Destek teknik destek ve hukuk/politika önerileri dahil olmak üzere iki katmanlı bir yaklaşım uygulamaktadır:

  • Yatay Destek kapsamındaki teknik desteğin temelinde Avrupa Konseyinin en güçlü karşılaştırmalı üstünlüğünü temsil eden standart oluşturma, izleme ve işbirliği “üçgeni” yer almaktadır. Dolayısıyla uygulanacak eylemlerde Yatay Destek Yararlanıcılarının Avrupa Konseyi standartlarına uyumunu artırma konusunda desteklemek amacıyla adaletin tesis edilmesi, ekonomik suç ile mücadele ve ayrımcılıkla mücadele alanlarında Avrupa Konseyinin izleme/uzman organları tarafından tespit edilen eksiklikler ele alınacaktır. Ayrıca, uygulanan eylemlerde yararlanıcıların 23 ve 24. Fasılların uygulanmasında katılım öncesi kaydedecekleri ilerlemelerin kolaylaştırılması amaçlanacaktır. Bunun için eğitim seminerleri, değerlendirme çalışmaları (örneğin mevzuat veya politika belgelerinin belirli bölümlerinin uygulanması, kurumsal düzenlemeler, belirli kurumların işleyiş kapasiteleri) yeni mevzuat hükümleri/ politika belgeleri/metodolojiler, kılavuzlar/ el kitapları (vs.) hazırlama çalışmalarının desteklenmesi ve iyi uygulamalar hakkında bilgi alışverişi gibi çeşitli faaliyetler düzenlenecektir.
  • Uzmanlık Koordinasyon Mekanizması adaletin tesis edilmesi, ekonomik suç ve ayrımcılıkla mücadelenin yanı sıra ifade özgürlüğü, medya özgürlüğü ve Avrupa Hukuk yoluyla Demokrasi Komisyonunun (Venedik Komisyonu) yetki alanına giren anayasal konularda mevzuat uzmanlığı ve politika tavsiyesi taleplerine yönelik olarak Avrupa Konseyi sistemi bünyesinde uzmanlık sunmaktadır. Bu uzmanlık sunulurken Avrupa Konseyi izleme mekanizmalarının bağımsızlık ve işleyiş özelliklerine tamamen uygun hareket edilerek AB’ye katılım süreçlerinde kilit destek sunulacaktır.

Bu programın belirlenmesi ve uygulanmasında yer alan ana ortaklar arasında – ilgili konuya bağlı olarak- adalet, içişleri, sağlık, eğitim, insan hakları ve dışişleri bakanlıkları; mahkemeler, savcılık hizmetleri ve yargı denetim organları; yolsuzluk, kara para aklama veya insan kaçakçılığıyla mücadele gibi ilgili alanlarda belirli sorumlulukları olan hükümet yönetişim yapıları; kamu denetçileri, kolluk makamları, ceza infaz kurumları; hukukçular; sivil toplum örgütleri ve eğitim kuruluşları bulunmaktadır. Dışişleri Bakanlıkları ve/veya Avrupa Entegrasyon Ofisleri Yatay Desteğin koordinasyonundaki ana ortaklardır.

 

Yatay Destek II kim tarafından koordine ediliyor?

Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve yetki bölgesindeki paydaş ve ortaklar ile diğer uluslararası örgütler arasında kapsayıcı ve kapsamlı bir işbirliğinin tesis edilmesi amacıyla Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi Saha Ofisleri, Avrupa Birliği Delegasyonları ve Yatay Destek Yararlanıcı Kurum Koordinatörleri (Yatay Destek uygulaması için irtibat noktası olarak hareket etmek üzere yararlanıcı kurum yetkilileri tarafından görevlendirilen Dışişleri Bakanlığı veya Avrupa Entegrasyon Ofisleri yetkilileri) arasında bir işbirliği mekanizması kurulmuştur.

Bu işbirliği mekanizması bölgedeki diğer mevcut ve planlanan eylemlerle sinerji sağlayacak ve Yatay Destek çerçevesinde nihai faydalanıcılar ile kamuoyuna yönelik somut ve sürdürülebilir sonuçların elde edilmesini sağlayacaktır.

* Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.