Bu alanda yapılacak çalışmalar cezaevleri ve polis (polislik hizmetlerinde insan hakları, cezaevlerinde sağlık hizmetleri ve işkence ve kötü muameleye karşı güvenceler dahil), yargıda insan hakları standartları (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadının uygulanmasının geliştirilmesine odaklanılarak), yargı sistemlerinin etkinliği (mahkeme yönetimlerinin en uygun hale getirilmesi için yargı istatistiklerinin analiz edilmesine odaklanılarak) ve/veya hukuki işbirliği (hakim ve savcıların bağımsızlıklarının ve yargı sisteminin hesap verebilme sorumluluğunun geliştirilmesine odaklanılarak) konularına odaklanılacaktır

Konu 1 “Adaletin Tesis Edilmesi” ile ilgili Eylemler Konu 1 “Adaletin Tesis Edilmesi” ile ilgili Eylemler
 • Arnavutluk’ta adaletin nitelik ve etkinliğinin güçlendirilmesi (SEJ III) 
 • Arnavutluk’ta yargı kararlarının icrasının desteklenmesi ve AİHM kararlarının icrasının

        kolaylaştırılması    

 • Arnavutluk’ta mahkumların insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi 
 • Bosna- Hersek’te tutukluların insan hakları muamelesinin Avrupa standartları ve en

        iyi uygulamalara göre güçlendirilmesi 

 • Kosova’da adaletin nitelik ve etkinliğinin güçlendirilmesi – KOSEJ II  
 • Yargı sisteminin hesap verme sorumluluğu – II. Aşama (2019-2022) 
 • Karadağ’da yargılama usullerinde geliştirilmiş usuli güvenceler 
 • Karadağ’da mahkum ve tutukluların insan haklarının korunmasının geliştirilmesi  
 • Kuzey Makedonya’da yüksek kalitede Ücretsiz Adli Yardım hizmetlerine erişimin desteklenmesi 
 • Kuzey Makedonya’da ceza infaz sisteminin ve dış denetim mekanizmasının

         kapasitelerinin geliştirilmesi 

 • Yargının bağımsızlık ve hesap verebilme sorumluluğunun güçlendirilmesi 
 • Sırbistan’da insan hakları ihlallerine karşı etkili yasal başvuru yollarının güçlendirilmesi  
 • Sırbistan’da mahkum ve tutukluların insan haklarının korunmasının geliştirilmesi  
 • İnsan Hakları Eylem Planının Uygulanmasını ve Raporlanmasını Destekleme 
 • Batı Balkanlarda cezaevlerinde radikalleşmeye karşı ceza infaz kurumlarının

        kapasitelerinin geliştirilmesi 

 • Batı Balkanlarda yargı reformu çalışmalarının sonuçlarının daha iyi değerlendirilmesi – 

         „Dashboard Western Balkans“ 

 • Batı Balkanlar’da HELP 
 • Mevzuatta ilerleme kaydedilmesi için Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya ve Sırbistan

        Parlamentolarıyla PACE (Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi) işbirliği 

 • Nitelik ve Sürdürülebilirlik için Yargı eğitim kurumları (JA-NET) 
 • Batı Balkanlarda hukuki kesinlik girişimi

* Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.