Назад Општина Ириг у партнерству са организацијом Хелп Нет припремила нацрт Стратегије развоја социјалне заштите ове општине за период 2022-2027. године

Општина Ириг у партнерству са организацијом Хелп Нет припремила нацрт Стратегије развоја социјалне заштите ове општине за период 2022-2027. године

Hакон шест месеци, радна група за израду Стратегије развоја социјалне заштите општине Ириг је завршила свој рад. Групу су чинили представници и представнице локалних институција и организација као што су општинска Служба за друштвене делатности, Центар за социјални рад, Црвени крст, Канцеларија за младе, као и основне и средња стручна школа. Пројектни тим НВО Хелп Нет је био у могућности да координира целокупним процесом и пружи експертску подршку захваљујући гранту који је организација добила у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе под називом „Промоција различитости и равноправности у Србији“.

Према подацима доступним у овом стратешком документу, у општини Ириг, мултинационалној средини, живи више од 10 000 грађана и грађанки. Када је реч о укупном броју корисника/ца социјалне заштите за 2020. годину, према Извештају локалног Центра за социјални рад, евидентирано је 1408 корисника/ца, што је за 74 корисника/ца више него у 2019. години, када их је било 1334. На основу укупног броја корисника/ца, може се закључити да је преко 10 % становништва на евиденцији Центра за социјални рад.

Имајући у виду резултате спроведене анализе стања и положај грађана и грађанки у области социјалне заштите у овој општини и у складу са националним важећим документима из ове области, утврђене су следеће приоритетне циљне групе којима се Стратегија бави и то: 1) популација старијих грађана и грађанки, 2) особе са инвалидитетом, 3) деца и млади, 4) жртве насиља у породици и 5) материјално угрожена лица.

Стога је визија ове Стратегије да општина Ириг постане социјално сензибилисана локална самоуправа која има у потпуности развијене механизме подршке грађанима и креиране системске одговоре на све потешкоће са којима се становништво суочава.

Како би се допринело остваривању ове визије, у наредном петогодишњем периоду биће потребно остварити пет посебних циљева дефинисаних Стратегијом и то:

  • развијати доступност и ефикасност постојећих и успоставити нове услуге социјалне заштите;
  • унапредити услове рада у Центру за социјални рад, као матичној установи успостављеној у оквиру система социјалне заштите;
  • развијати сарадњу са организацијама цивилног друштва и приватним сектором;
  • радити на унапређењу солидарности међу становништвом Ирига;
  • унапредити постојеће и развијати нове облике сарадње установа унутар система социјалне заштите и интерсекторске облике сарадње;

Предлог Стратегије је објављен на интернет страници Општине Ириг и грађани и грађанке су позвани да дају коментаре и сугестије у периоду од 15. до 30.октобра, а њено усвајање је планирано за последњи квартал ове године.

Након усвајања Стратегије, биће формиран Тим за праћење реализације овог документа. Тим ће бити сачињен од чланова и чланица које ће предложити носиоци реализације мера из документа, a задаци ће обухватити: праћење реализације, ревизију документа по потреби и израду акционих планова за посебне циљеве и извештаја о њиховој реализацији.

Више детаља о процесу израде овог стратешког документа можете наћи овде.

Ириг 20. октобар 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page