Council of Europe Palais Strasbourg
Photo of EU Berlaymont Building in Brussels

Шта је Horizontal Facility?

„Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“ (Horizontal Facility III) је иницијатива Европске уније и Савета Европе и један од резултата Изјаве о намери коју су 1. априла 2014. године потписали генерални секретар Савета Европе и комесар Европске уније за европску политику суседства и преговоре о проширењу, којом су се обе организације сложиле да додатно ојачају сарадњу у кључним подручјима од заједничког интереса.

Програм тече од 2016. године, а трећа фаза, заснована на већ оствареним резултатима програма, је започела у јануару 2023. године и трајаће до 2026. године (са укупним буџетом од 41 милион евра.

Трећа фаза програма обухвата пројекте у Албанији, Босни и Херцеговини, на Косову*, у Црној Гори, Северној Македонији, Србији и Турској и укључује регионалну димензију сарадње. Механизам за координацију експертиза који пружа законодавну експертизу и савете о политикама унутар система Савета Европе, остаће важан део програма и доступан свим корисницима.

 

Колико дуго ће трајати Horizontal Facility III?

Horizontal Facility III је програм који Савет Европе спроводи од јануара 2023. године у периоду од 48 месеци.

 

Који је буџет програма Horizontal Facility III?

Вредност овог програма је 41 милион евра (85% финансира Европска унија, 15% Савет Европе).

 

Чиме се бави Horizontal Facility III?

Horizontal Facility пружа подршку корисницима да испуне своје реформске агенде у областима људских права, владавине права и демократије и да се ускладе са европским стандардима, што је приоритет у процесу проширења ЕУ. Програм се ослања на јединствене методе рада Савета Европе, при чему су прилагођене активности техничке сарадње утемељене на закључцима и препорукама надзорних тела Савета Европе. Ова тела истичу подручја у којима су потребна побољшања у законодавству и политикама корисника, како би била усклађена са споразумима оганизације и другим стандардима.

Теме обухваћене програмом Horizontal Facility су:

  • оснаживање правде
  • сузбијање корупције, привредног криминала и прања новца
  • борба против дискриминације и заштита права осетљивих група (укључујући ЛГБТИ особе, мањине и Роме) и
  • промовисање и заштита слободе изражавања и слободе медија

Све ове теме су кључни приоритети двеју организација у региону Западног Балкана и у Турској.

Све активности у оквиру програма Horizontal Facility имају свеобухватни приступ питањима као што су интегрисање родне перспективе, и заштита мањина и осетљивих група, и предвиђају укључивање организација цивилног друштва у њихово спровођење.

 

Како функционише Horizontal Facility III?

Пројекти који се спроводе у оквиру програма Horizontal Facility, дизајнирани су на основу препорука које проистичу из мишљења надзорних/саветодавних тела Савета Европе, а приоритизовани су у складу са потребама у оквиру преговора о проширењу Европске уније.

Horizontal Facility следи двоструки приступ, који укључује техничку подршку и правне савете или савете на нивоу јавних политика:

  • техничка помоћ у оквиру програма Horizontal Facility заснива се на „троуглу“ Савета Европе, који чине постављање стандарда, праћење и сарадња. Овај троугао представља највећу компаративну предност Савета Европе. У том смислу, мере које се спроводе се односе на недостатке које су утврдила надзорна/стручна тела Савета Европе у областима оснаживања правде, сузбијања провредног криминала, борбе против дискриминације и промовисања и заштите слободе изражавања и слободе медија, са циљем подржавања корисница програма у постизању веће усклађености са европским стандардима. Поред тога, пројекти који се спроводе имају за циљ да допринесу напретку претприступних преговора корисница у областима поглавља 23 и 24, где је то релевантно. То се постиже различитим активностима, као што су семинари, процене (на пример, о спровођењу одређених делова законодавства или јавних политика; институционалних аранжмана; оперативних капацитета одређених институција), подршка изради нових законодавних одредби/докумената јавних политика/методологија, смерница/приручника (итд.) и размена добрих пракси. 
  • Механизам за координацију експертиза служи за пружање законодавне експертизе и саветодавних мишљења у оквиру система Савета Европе, о јавним политикама у областима оснаживања правде, сузбијања привредног криминала, борбе против дискриминације и промовисања и заштите слободе изражавања и слободе медија, те уставним питањима која спадају у мандат Европске комисије за демократију путем закона (познате као Венецијанска комисија). Оваква експертиза се пружа уз потпуно уважавање независности и функционалних специфичности надзоних механизама Савета Европе и пружа кључну потпору процесима придруживања ЕУ.  

Главни партнери у дефинисању и спровођењу овог програма укључују – у зависности од релевантне теме – министарства правде, унутрашњих послова, здравства, образовања, људских права и спољних послова; судове, тужитељске службе и тела за надзор судских институција; структуре јавног управљања са специфичним одговорностима у релевантним областима, као што су сузбијање корупције, прања новца или борба против трговине људима; омбудсмане, органе за спровођење закона; казнено – поправне институције; правне стручњаке; организације цивилног друштва и образовне установе. Министарства спољних послова и/или институције задужене за европске интеграције корисница, кључни су партнери у координацији програма Horizontal Facility.

 

Ко координира Horizontal Facility III?

Механизам координације између Савета Европе, Европске уније, канцеларија Савета Европе, делегација Европске уније/Канцеларије Европске уније и координатора корисника Horizontal Facility програма (службеници/службенице министарстава спољних послова или европских интеграција које именују власти као контакт особе за спровођење програма), успостављен је како би се осигурала инклузивна и свеобухватна координација између Савета Европе, Европске уније, учесника и партнера, као и са другим међународним организацијама.

Овај механизам координације осигурава синергију са другим постојећим и планираним активностима у региону и осигураће конкретне и одрживе резултате програма Horizontal Facility за крајње кориснике/кориснице и грађане и грађанке региона Западног Балкана и Турске.

*Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.