Back Podrška institucijama Bosne i Hercegovine u unapređenju ljudskih prava LGBTI osoba u skladu sa evropskim standardima

Bosna i Hercegovina 28. novembar 2023. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Podrška institucijama Bosne i Hercegovine u unapređenju ljudskih prava LGBTI osoba u skladu sa evropskim standardima

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 54. sjednici, održanoj 27. jula 2022. godine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine usvojilo Akcioni plan za unapređenje stanja ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBTI osoba u Bosni i Hercegovini za period 2021-2023.

Na ovaj način Bosna i Hercegovina ispunjava jedan od ključnih prioriteta u pretpristupnom procesu pristupanja Evropskoj uniji, odnosno prioritet broj 13, koji nalaže unapređenje zaštite i inkluzije ranjivih grupa, između ostalih, LGBTI osoba.

U periodu od juna do novembra 2023. godine Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, zajedno sa nadležnim institucijama iz Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta, uz podršku Evropske unija i Vijeća Evrope, organizovali su četiri konsultativno radna sastanka, i okupili ukupno 64 predstavnika/ca relevantnih institucija, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva.

Ovi sastanci podstakli su dijalog o implementaciji, praćenju i izvještavanju prema Akcionom planu među relevantnim akterima zaduženim za provođenje konkretnih aktivnosti u okviru istog.

Jedan dio sastanaka bio je posvećen i razgovoru o konkretnim problemima sa kojima se LGBTI zajednica susreće u svakodnevnom životu i značaju realizacije predviđenih aktivnosti Planom za unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba u skladu sa evropskim standardima. Predviđene aktivnosti uključuju podizanje kapaciteta zaposlenih koji rade direktno sa ljudima koji žive u zemlji, kao što su doktori/ce, policajci/ke, nastavnici/ce itd., kako bi razumjeli/e specifičnosti osoba koje pripadaju LGBTI zajednici i imali/e senzibilizirani pristup prema njima.

Ovi sastanci su održani uz podršku projekta „Ka jednakoj, inkluzivnoj i tolerantnoj Bosni i Hercegovini“ koji se provodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.