The project Strengthen Integrity and Combat Corruption in Higher Education has ended on december 2018.

Këshilli i Evropës ndihmon autoritetet relevante në Kosovë * për të përmirësuar cilësinë e arsimit përmes zbatimit të mekanizmave parandalues ​​bazuar në standardet dhe praktikat e Këshillit të Evropës.


Projekti realizohet në partneritet me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë duke përfshirë një grup më të gjerë akterësh të rëndësishëm, universitetet publike, Agjencinë Kundër Korrupsionit, Agjencinë e Akreditimit, institutet për politika arsimore dhe kërkimore, OJQ-të dhe akademikët.

Më shumë informacion rreth projektit "Përforcimi i Integritetit dhe Luftimi i Korrupsionit në Arsimin e Lartë (HF 19) në Kosovë *"

* Ky përcaktim nuk paragjykon qëndrimet mbi statusin dhe është në përputhje me RKSKB 1244 dhe opinionin e GJND-së mbi Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës