Baseline assessment of integrity in higher education in Kosovo*

Vlerësimi bazë i integritetit të arsimit të lartë në Kosovë* [Albanian version]

  Osnovna Procena intergriteta u visokom obrazovanju na Kosovu* [Serbian version]


A Code of Practice for Ethical Conduct in Higher Education institutions: recommendations for the Ministry of Education and Science of Kosovo*

Kodi i etikës për institucionet e arsimit të lartë: rekomandime për ministrinë e arsimit, shkencës dhe teknologjisë në Kosovë* [Albanian version]

Kodeks prakse za etično ponašanje u institucijama visokog obrazovanja: preporuke za ministarstvo obrazovanja i nauke Kosova* [Serbian version]


* This designation is without prejudice to positions on status and is in line with the UNSCR 1244 and the ICJ opinion on the Kosovo Declaration of Independence.

Projekti bashkëfinancohet nga Unioni Europian dhe Këshilli I Evropës si pjesë e kornizës së programit “Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey”