ევროკავშირთან თანამშრომლობის ხუთი პრიორიტეტული სფერო (ანუ "თემა") გამოიკვეთა პროგრამული თანამშრომლობის ჩარჩოსთვის (PCF). მოცემულ ხუთ თემას გააჩნია 15 ქვეთემა, რომელსაც მივყავართ 50-მდე კონკრეტული ქვეყნისთვის და რეგიონალურ ქმედებამდე.

PCF ქმედებები, როგორც კონკრეტული ქვეყნისთვის ასევე რეგიონალური შემუშავებულია ეროვნულ დაინტერესებულ მხარეებთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ევროპის საბჭოს კონკრეტული ქვეყნის სამოქმედო გეგმების ფარგლებში. სამოქმედო გეგმები მომზადებულია ევროპის საბჭოს მონიტორინგის ორგანოების აღმოჩენებსა და რეკომენდაციების საფუძველზე და შეესაბამება ეროვნული რეფორმის პროგრამებს.