Šta je Horizontal Facility II?

Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 -2022 (Horizontal Facility II) je inicijativa za saradnju Evropske unije i Savjeta Evrope za Zapadni Balkan i Tursku. To je jedan od rezultata Izjave o namjeri koju su 1. aprila 2014. godine potpisali generalni sekretar Savjeta  Evrope i komesar Evropske unije za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, kojom su se obije organizacije složile da dodatno ojačaju saradnju na ključnim područjima od zajedničkog interesa.

Prva faza programa obuhvatala je različite inicijative specifične za korisnike kao i regionalne inicijative, a trajala je od 2016. do 2019. godine. Druga faza programa (u vrijednosti od oko 41 milion eura za period od 2019. do 2022. godine) je zasnovana na rezultatima iz faze I i proširena je na tematska područja od krucijalne važnosti za regiju - slobodu izražavanja i medije. 

Druga faza programa obuhvatiti će aktivnosti u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, kao i u Turskoj,a regionalna dimenzija programa će biti ojačana. Mehanizam za koordinaciju ekspertiza koji pruža zakonodavnu ekspertsku pomoć i savjete o javnim politikama unutar sistema Savjeta Evrope, ostaće e važan dio programa i dostupan svim korisnicima.

 

Koliko će dugo trajati Horizontal Facility II?

Horizontal Facility je trogodišnji program koji Savjet Evrope sprovodi od maja 2019. godine do 2022. godine.

 

Kolika je vrijednost programa Horizontal Facility II?

Vrijednost ovog programa je 41 milion EUR (85% finansira EU, 15% Savjet Evrope).

 

Čime će se baviti Horizontal Facility II?

Program Horizontal Facility pruža podršku korisnicima u prilagođavanju procesa reformi u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i usklađivanju sa  procesom prošrenja Evropske unije, gdje je to relevantno. Horizontal Facility se oslanja na jedinstvene metode rada Savjeta Evrope, pri čemu se prilagođene aktivnosti tehničke saradnje temelje na zaključcima i preporukama nadzornih tijela Savjeta Evrope, ističući oblasti u kojima su potrebna poboljšanja u zakonodavstvu i politikama korisnika kako bi se uspostavila usklađenost sa sporazumima Organizacije i drugim standardima.

Teme obuhvaćene programom Horizontal Facility uključuju:

  •  Sprovođenje pravde;
  • Borbu protiv ekonomskog kriminala;
  • Borbu protiv diskriminacije i zaštitu prava ranjivih grupa (uključujući LGBTI, manjine i Rome) i
  • Slobodu izražavanja i slobodu medija.

Sve ove teme su ključni prioriteti dvije organizacije za region Zapadnog Balkana i Tursku.

Sve aktivnosti programa Horizontal Facility obuhvatiće pitanja kao što su rodno integrisanje, zaštita manjina i ranjivih skupina i predviđaju angažovanje organizacija civilnog društva u sprovođenju programa Horizontal Facility.

 

 

Ova internet stranica je izrađena uz pomoć sredstava zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope. Stavovi izraženi na ovom sajtu ni u kom slučaju ne izražavaju zvanične stavove Evropske unije i Savjeta Evrope.

 

* Ovaj naziv je bez  prejudiciranja statusa  i  u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija - 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.