Council of Europe Palais Strasbourg
Photo of EU Berlaymont Building in Brussels

Šta je Horizontal Facility?

„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ (Horizontal Facility III) je inicijativa Evropske unije i Savjeta Evrope i jedan od rezultata Izjave o namjeri koju su 1. aprila 2014. godine potpisali generalni sekretar Savjeta Evrope i komesar Evropske unije za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, kojom su se obije organizacije složile da dodatno ojačaju saradnju u ključnim područjima od zajedničkog interesa.

Program teče od 2016. godine, a treća faza, zasnovana na već ostvarenim rezultatima programa, je započela u januaru 2023. godine i trajaće do 2026. godine(sa ukupnim budžetom od 41 milion eura.

Treća faza programa obuhvata projekte u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu*, u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj i uključuje regionalnu dimenziju saradnje. Mehanizam za koordinaciju ekspertiza koji pruža zakonodavnu ekspertizu i savjete o politikama unutar sistema Savjeta Evrope, ostaće važan dio programa i dostupan svim korisnicima.

 

Koliko dugo će trajati Horizontal Facility III?

Horizontal Facility III je program koji Savjet Evrope sprovodi od januara 2023. godine u periodu od 48 mjeseci.

 

Koji je budžet programa Horizontal Facility III?

Vrijednost ovog programa je 41 milion eura (85% finansira Evropska unija, 15% Savjet Evrope).

 

Čime se bavi Horizontal Facility III?

Horizontal Facility pruža podršku korisnicima da ispune svoje reformske agende u oblastima ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i da se usklade sa evropskim standardima, što je prioritet u procesu proširenja EU. Program se oslanja na jedinstvene metode rada Savjeta Evrope, pri čemu su prilagođene aktivnosti tehničke saradnje utemeljene na zaključcima i preporukama nadzornih tijela Savjeta Evrope. Ova tijela ističu područja u kojima su potrebna poboljšanja u zakonodavstvu i politikama korisnika, kako bi bila usklađena sa sporazumima oganizacije i drugim standardima.

Teme obuhvaćene programom Horizontal Facility su:

  • osnaživanje pravde
  • suzbijanje korupcije, ekonomskog kriminala i pranja novca
  • borba protiv diskriminacije i zaštita prava osjetljivih grupa (uključujući LGBTI osobe, manjine i Rome) i
  • promovisanje i zaštita slobode izražavanja i slobode medija

Sve ove teme su ključni prioriteti  dviju organizacija u regionu Zapadnog Balkana i u Turskoj.

Sve aktivnosti u okviru programa Horizontal Facility imaju sveobuhvatni pristup pitanjima kao što su integrisanje rodne perspektive, i zaštita manjina i osjetljivih grupa, i predviđaju uključivanje organizacija civilnog društva u njihovo sprovođenje.

 

Kako funkcioniše Horizontal Facility III?

Projekti koji se sprovode u okviru programa Horizontal Facility, dizajnirani su na osnovu preporuka koje proističu iz mišljenja nadzornih/savjetodavnih tijela Savjeta Evrope, a prioritizovani su u skladu sa potrebama u okviru pregovora o proširenju Evropske unije.

Horizontal Facility slijedi dvostruki pristup, koji uključuje tehničku podršku i pravne savjete ili savjete na nivou javnih politika:

  • tehnička pomoć u okviru programa Horizontal Facility zasniva se na „trouglu“ Savjeta Evrope, koji čine postavljanje standarda, praćenje i saradnja. Ovaj trougao predstavlja najveću komparativnu prednost Savjeta Evrope. U tom smislu, mjere koje se sprovode se odnose na nedostatke koje su utvrdila nadzorna/stručna tijela Savjeta Evrope u oblastima osnaživanjapravde,suzbijanja ekonomskog kriminala, borbe protiv diskriminacije i promovisanja i zaštite slobode izražavanja i slobode medija, sa ciljem podržavanja korisnica programa u postizanju veće usklađenosti sa evropskim standardima. Pored toga, projekti koji se sprovode imaju za cilj da doprinesu napretku pretpristupnih pregovora korisnica u oblastima poglavlja 23 i 24, gdje je to relevantno. To se postiže različitim aktivnostima, kao što su seminari, procjene (na primjer, o sprovođenju određenih djelova zakonodavstva ili javnih politika; institucionalnih aranžmana; operativnih kapaciteta određenih institucija), podrška izradi novih zakonodavnih odredbi/dokumenata javnih politika/metodologija, smjernica/priručnika (itd.) i razmjena dobrih praksi.
  • Mehanizam za koordinaciju ekspertiza služi za pružanje zakonodavne ekspertize i savjetodavnih mišljenja u okviru sistema Savjeta Evrope, o javnim politikama u oblastima osnaživanja pravde, suzbijanja ekonomskog kriminala, borbe protiv diskriminacije i promovisanja i zaštite slobode izražavanja i slobode medija, te ustavnim pitanjima koja spadaju u mandat Evropske komisije za demokratiju putem zakona (poznate kao Venecijanska komisija). Ovakva ekspertiza se pruža uz potpuno uvažavanje nezavisnosti i funkcionalnih specifičnosti nadzonih mehanizama Savjeta Evrope i pruža ključnu potporu procesima pridruživanja EU.

Glavni partneri u definisanju i sprovođenju ovog programa uključuju – u zavisnosti od relevantne teme – ministarstva pravde, unutrašnjih poslova, zdravstva, obrazovanja, ljudskih prava i vanjskih poslova; sudove, tužilački savjeti i tijela za nadzor pravosudnih institucija; strukture javnog upravljanja sa specifičnim odgovornostima u relevantnim oblastima, kao što su suzbijanje korupcije, pranja novca ili borba protiv trgovine ljudima; ombudsmane, organe za sprovođenje zakona; kazneno – popravne institucije; pravne stručnjake; organizacije civilnog društva i obrazovne ustanove. Ministarstva spoljnih poslova i/ili institucije zadužene za evropske integracije korisnica, ključni su partneri u koordinaciji programa Horizontal Facility.

 

Ko koordinira Horizontal Facility III?

Mehanizam koordinacije između Savjeta Evrope, Evropske unije, kancelarija Savjeta Evrope, delegacija Evropske unije/Kancelarije Evropske unije i koordinatora korisnika Horizontal Facility programa(službenici/službenice ministarstava vanjskih poslova ili evropskih integracija koje imenuju vlasti kao kontakt osobe za sprovođenje programa), uspostavljen je kako bi se osigurala inkluzivna i veobuhvatna koordinacija između Savjeta Evrope, Evropske unije, učesnika i partnera, kao i sa drugim međunarodnim organizacijama.

Ovaj mehanizam koordinacije osigurava sinergiju sa drugim postojećim i planiranim aktivnostima u regionu i osiguraće konkretne i održive rezultate programa Horizontal Facility za krajnje korisnike/korisnice i građane i građanke regiona Zapadnog Balkana i Turske.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.