Horizontal Facility će dalje imati za cilj borbu protiv korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma, što će uključivati mjere za obezbjeđivanje transparentnosti finansiranja političkih stranaka, sistema prijavljivanja imovine, nacionalnih procjena rizika i razvoja kapaciteta jedinica finansijskog obavještavanja. Pored toga, u nekim zemljama korisnicama, aktivnosti će biti usmjerene na korupciju u obrazovanju.

Projekti u okviru teme II: Borba protiv korupcije, ekonomskog kriminala i organizovanog kriminala Projekti u okviru teme II: Borba protiv korupcije, ekonomskog kriminala i organizovanog kriminala

* Ovaj naziv je bez  prejudiciranja statusa  i  u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija - 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.