Ova tematska oblast će se fokusirati na zatvore i policiju (uključujući ljudska prava u policiji, zdravstvenu zaštitu u zatvorima i zaštitne mjere protiv mučenja i zlostavljanja), standarde ljudskih prava u pravosuđu (usmjeren na jačanje primjene evropske sudske prakse Suda za ljudska prava), efikasnost pravosudnih sistema (sa fokusom na analizu pravosudne statistike za optimizaciju sudske administracije) i / ili pravnu saradnju (koja će se koncentrisati na povećanje individualne nezavisnosti sudija i tužilaca i odgovornost pravosudnog sistema).

Projekti u okviru teme I: Sprovođenje pravde Projekti u okviru teme I: Sprovođenje pravde
 • Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravde u Albaniji (SEJ III) 
 • Podrška izvršenju sudskih odluka i olakšavanje izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska

        prava u Albaniji    

 • Jačanje zaštite ljudskih prava zatvorenika u Albaniji 
 • Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, evropskim standardima i najboljoj

        praksi u Bosni i Hercegovini 

 • Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravde na Kosovu - KOSEJ II  
 • Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore – faza II (2019-2022) 
 • Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori 
 • Dalje unaprijeđenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori 
 • Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa u Srbiji 
 • Jačanje efikasnih pravnih ljekova za kršenje ljudskih prava u Srbiji 
 • Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Srbiji  
 • Podrška poboljšanom pristupu kvalitetnijim uslugama besplatne pravne pomoći u 

        Sjevernoj Makedoniji 

 • Unaprijeđenje kapaciteta kazneno-popravnog sistema i mehanizma spoljnog nadzora u

        Sjevernoj Makedoniji 

 • Podrška implementaciji i izvještavanju o Akcionom planu o ljudskim pravima u Turskoj 
 • Jačanje kapaciteta kazneno-popravnog sistema u rješavanju radikalizacije u zatvorima na

        zapadnom Balkanu 

 • Ka boljoj evaluaciji rezultata napora za reformu pravosuđa na Zapadnom Balkanu -

        „Kontrolna tabla Zapadni Balkan“ 

 • HELP na Zapadnom Balkanu 
 • Saradnja Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope sa parlamentima Albanije, Bosne i Hercegovine,

        Sjeverne Makedonije i Srbije sa ciljem postizanja zakonodavnih poboljšanja 

 • Pravosudni zavodi za kvalitet i održivost (JA-NET) 
 • Inicijativa za pravnu sigurnost na Zapadnom Balkanu 

* Ovaj naziv je bez  prejudiciranja statusa  i  u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija - 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.