Zavisno od  potreba i prioriteta korisnika, rad u ovom području će se koncentrisati na podršku institucijama ombudsmana, inkluzivno obrazovanje (rješavanje rasizma, vršnjačkog nasilja, segregacije i ekstremizma u obrazovnom sistemu), rješavanje problema trgovine ljudima (sa fokusom na pomoć žrtvama trgovine ljudima), suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i / ili diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu.

Projekti u okviru teme III: Borba protiv diskriminacije i zaštita prava ranjivih grupa Projekti u okviru teme III: Borba protiv diskriminacije i zaštita prava ranjivih grupa
 • Promocija različitosti i jednakosti u Albaniji    
 • Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini
 • Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini 
 • Kvalitetno obrazovanje za sve (QUALITY ED) u Bosni i Hercegovini 
 • Promocija raličitosti i jednakosti na Kosovu* 
 • Promocija različitosti i jednakosti u Crnoj Gori
 • Kvalitetno obrazovanje za sve (QUALITY ED)
 • Promocija različitosti i jednakosti u Srbiji 
 • Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji 
 • Kvalitetno obrazovanje za sve (QUALITY ED) u Srbiji 
 • Promocija različitosti i jednakosti u Sjevernoj Makedoniji 
 • Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Sjevernoj Makedoniji 
 • Jačanje zaštite ljudskih prava migranata i žrtava trgovine ljudima u Turskoj 
 • Podsticanje sveobuhvatnog institucionalnog odgovora na nasilje nad ženama i nasilje u porodici u Turskoj 
 • Promocija različitosti i jednakosti na Zapadnom Balkanu

* Ovaj naziv je bez  prejudiciranja statusa  i  u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija - 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.