Kako funkcioniše Horizontal Facility II?

Aktivnosti koje će sprovoditi i korisnici programa Horizontal Facility dizajnirane su na osnovu preporuka koje potiču iz mišljenja monitoring/savjetodavnih tijela Savjeta Evrope, a prioritizovane su u skladu sa potrebama pregovora o proširenju Evropske unije.

Horizontal Facility slijedi dvostruki pristup koji uključuje tehničku saradnju i ekspertsku pomoć u oblasti zakonodavsta i javnih politika:

  • Tehnička saradnja u okviru programa Horizontal Facility zasniva se na „trouglu“ Savjeta Evrope koji čine uspostavljanje standarda, praćenje i i saradnja, što predstavlja najveću komparativnu prednost Savjeta Evrope. U tom smislu, aktivnosti koje će se sprovoditi odnose se na nedostatke utvrđene od strane nadzornih / ekspertskih tijela Savjeta Evrope za sprovođenje pravde, borbu protiv ekonomskog kriminala i borbu protiv diskriminacije, kao i za slobodu izražavanja i slobodu medija, sa ciljem pružanja podrške korisnicima programa Horizontal Facility u postizanju povećane veće usklađenosti sa standardima Savjeta Evrope. Pored toga, sprovedene aktivnosti imaju za cilj da olakšaju korisnicima pretpristupne pregovore za poglavlja 23 i 24. To će se postići kroz razne aktivnosti kao što su seminari, obuke, procjene (na primjer, sprovođenje određenih djelova zakonodavstva ili političkih dokumenata institucionalnih aranžmana, te operativnih kapaciteta određenih institucija), podrška izradi novih zakonodavnih odredbi / političkih dokumenata / metodologija, smjernica / priručnika (itd.) i razmjena dobrih praksi.
  • Mehanizam za koordinaciju ekspertiza je instrument Savjeta Evrope za pružanje ekspertske pomoći u oblasti zakonodavstva i javnih politika kao odgovor na konkretne zahtjeve u tematskim područjima: sprovođenje pravde, borba protiv ekonomskog kriminala, borba protiv diskriminacije  i sloboda izražavanja i medija, kao i ustavnih pitanja koja potpadaju pod nadležnost Evropske Komisije za demokratiju putem zakona (poznate kao Venecijanska komisija). To će se raditi uz potpuno uvažavanje nezavisnosti i funkcionalnih specifičnosti mehanizama praćenja Savjeta  Evrope i pružiće se ključna potpora procesima pridruživanja EU.

Glavni partneri u definisanju i sprovođenju ovog programa, zavisno od tematske oblasti, su: Ministarstva pravde, unutrašnjih poslova, zdravlja, obrazovanja, ljudskih prava i vanjskih  poslova; sudovi, tužilaštva, i tijela za nadzor sudova; strukture javnog upravljanja sa specifičnim odgovornostima u relevantnim oblastima kao što su borba protiv korupcije, pranja novca ili borba protiv trgovine ljudima; institucija zaštitnika za ljudska prava, organi za sprovođenje zakona; kazneno-popravne institucije; pravni stručnjaci; organizacije civilnog društva i obrazovne ustanove.

 

Ko koordinira Horizontal Facility II?

Mehanizam koordinacije između Savjeta Evrope, Evropske unije, kancelarija Savjeta Evrope, delegacija Evropske unije i takozvanih koordinatora korisnika programa Horizontal Facility (službenici ministarstava vanjskih poslova ili Kancelarija za evropske integracije koje imenuje Vlada i da djeluju kao fokalne tačke za sprovođenje  programa Horizontal Facility) uspostavljen je kako bi se osigurala inkluzivna i sveobuhvatna koordinacija između Savjeta Evrope, Evropske unije, sudionika i partnera u dotičnim jurisdikcijama, kao i sa drugim međunarodnim organizacijama.

Ovaj mehanizam koordinacije obezbijediće sinergiju s drugim postojećim i planiranim aktivnostima u region i osigurati opipljive i održive rezultate programa Horizontal Facility za krajnje korisnike i građane regiona Zapadnog Balkana i Turske.

* Ovaj naziv je bez  prejudiciranja statusa  i  u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbijednosti Ujedinjenih nacija - 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.