Crna Gora je uspostavila sistem besplatne pravne pomoći usvajanjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći koji je stupio na snagu 1. januara 2012. godine. Međutim, postojeći sistem besplatne pravne pomoći ima određene manjkavosti „u smislu informisanosti javnosti sa postojanjem ovog sistema i njegove pristupačnosti, pogotovo kada je riječ o djeci i drugim ranjivim grupama“ (Izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu).

U okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu Crne Gore“ pokrenuta je kampanja koja ima za cilj podizanje svijesti o pristupačnosti besplatne pravne pomoći ženama, prije svega svega onima koje su žrtve rodno-zasnovanog nasilja, ali i žrtvama ostalih krivičnih djela i pripadnicima marginalizovanih grupa. Ova kampanja osmišljena je u saradnji sa Udruženjem sudija, Ministarstvom pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, Vrhovnim sudom Crne Gore i nevladinim organizacijama „Centar za ženska prava“ i „SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica“.

Cilj ove kampanje je jačanje zaštite prava žena žrtava rodno-zasnovanog nasilja, ali i žrtava drugih krivičnih djela, kao i skretanje pažnje javnosti na sve izraženiji problem rodno-zasnovanog nasilja u Crnoj Gori.

Ona je podsticaj ženama da prijave nasilje i da #IspričajPričuDoKraja!

PRATITE KAMPANJU
BESPLATNA PRAVNA POMOĆ