Back Lokalni akteri raspravljaju o mogućnostima jačanja alternativnog rješavanja sporova u lokalnim zajednicama u Crnoj Gori

Berane 11. decembar 2023. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Lokalni akteri raspravljaju o mogućnostima jačanja alternativnog rješavanja sporova u lokalnim zajednicama u Crnoj Gori

Kao vid dobrovoljnog i neutralnog rješavanja sporova, medijacija pruža priliku stranama u sporu da iznesu svoje stavove i željene ishode i da brže dođu do rješenja. Kao takva, medijacija može biti vrlo koristan alat u osnaživanju lokalnih zajednica da razviju modalitete rješavanja sporova koja će biti u interesu zajednice, istovremeno nudeći alternativu sudskom sporu. Dok se medijacija progresivno koristi u centralnom regionu, broj postignutih poravnanja u ostalim regionima ostaje znatno niži, posebno na sjeveru Crne Gore, velikim dijelom usljed nižeg stepena informisanosti lokalnih aktera o modalitetima alternativnog rješavanja sporova.

Sa ciljem promovisanja medijacije i drugih mehanizama alternativnog rješavanja sporova u manjim zajednicama van centralne regije Crne Gore, Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici i Centar za alternativno rješavanje sporova su organizovali sastanak predstavnika i predstavnica pravosuđa, medijatora, advokature, centara za socijalni rad, lokalnih samouprava, civilnog društva i biznis sektora iz sjeverne regije Crne Gore.

Tokom sastanka, učesnici i učesnice su raspravljali o modalitetima unapređivanja primjene Zakona o alternativnom rješavanju sporova, s fokusom na postojeću praksu, izazove, uloge i odgovornost lokalnih aktera i njihov doprinos uspješnoj primjeni mehanizama za alternativno rješavanje sporova. Zahvaljujući ovakvim sastancima, podiže se svijest lokalnih aktera o važnosti medijacije i njenom uticaju na lokalne zajednice.

Konsultativni sastanci su organizovani u okviru projekta „Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori“ koji predstavlja dio zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku.