Rad u ovoj tematskoj oblasti fokusiran je na zatvore i policiju (uključujući ljudska prava u policiji, zdravstvenu zaštitu u zatvorima i mjere zaštite od torture i zlostavljanja), standarde ljudskih prava u pravosuđu (sa fokusom na unapređenje primjene sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava), pitanja migracija, efikasnost pravosudnih sistema (sa fokusom na analizu pravosudne statistike radi optimizacije sudske administracije) i/ili pravnu saradnju (koja se bavi povećanjem individualne nezavisnosti sudija i tužilaca i odgovornosti pravosuđa).

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.