U zavisnosti od potreba i prioriteta pojedinačnih korisnika, rad u ovoj oblasti se koncentriše na podršku institucijama ombudsmana, inkluzivno obrazovanje (bavljenje pitanjima rasizma, maltretiranja, segregacije i ekstremizma u obrazovnom sistemu, korupcijom u obrazovanju), bavljenje trgovinom ljudima (sa fokusom na pomoć žrtvama trgovine ljudima), suzbijanje diskriminacije nacionalnih manjina i/ili kada je zasnovana na seksualnoj orijentaciji ili rodnom identitetu.

Projekti u okviru teme III: Borba protiv diskriminacije i zaštita prava osjetljivih grupa
 • Unapređenje zaštite od diskriminacije u Albaniji
 • Ka jednakoj, inkluzivnoj i tolerantnoj Bosni i Hercegovini
 • Kvalitetno obrazovanje za sve - Bosna i Hercegovina
 • Borba protiv diskriminacije i mržnje
 • Borba protiv mržnje i netolerancije u Crnoj Gori
 • Kvalitetno obrazovanje za sve – Crna Gora
 • Borba protiv mržnje i netolerancije u Sjevernoj Makedoniji
 • Jačanje borbe protiv trgovine ljudima u Sjevernoj Makedoniji
 • Borba protiv diskriminacije i promocija različitosti u Srbiji
 • Jačanje borbe protiv trgovine ljudima u Srbiji
 • Kvalitetno obrazovanje za sve – Srbija
 • Unapređivanje pristupa pravdi za žene u Turskoj (WA2J Turska)
 • Pilot projekat o obrazovanju o digitalnom građanstvu u Turskoj
 • Promovisanje jednakosti i borba protiv rasizma i netolerancije na Zapadnom Balkanu
 • Unapređivanje pristupa pravdi za žene na Zapadnom Balkanu (WAJ)