pcf activities
COE monitoring

Comisarul pentru drepturile omului

În cadrul mandatului său, Comisarul desfășoară vizite în diferite țări pentru a monitoriza situația drepturilor omului și a se lansa în dialog cu autoritățile naționale și societățile civile.

 Rapoarte și documente ale vizitelor în Republica Moldova

 

Combaterea corupției

Grupul de State împotriva Corupției (GRECO) monitorizează conformitatea statelor membre cu standardele Consiliului Europei împotriva corupției în vederea îmbunătățirii capacității membrilor săi de a combate corupția.

  Evaluări

 

Lupta împotriva spălării banilor

Comitetul de experți MONEYVAL evaluează eficacitatea măsurilor interne pentru combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului în statele membre ale Consiliului Europei care nu sunt membre ale Grupului de Acțiune Financiară Internațională (FATF). Statele membre ale Consiliului Europei care sunt membre ale MONEYVAL, însă care ulterior devin membre ale FATF pot alege să devină membre cu drepturi depline ale MONEYVAL. Statele aderante la statutul de membru și alte state terțe care nu sunt membre ale FATF pot depune o cerere de aderare la termenii de referință în anumite condiții.

 Profilul MONEYVAL al Republicii Moldova

 

Democrație prin lege

Comisia Europeană pentru Democrație prin Lege - Comisia de la Veneția - este un organ consultativ pe probleme constituționale care joacă un rol marcant în adoptarea constituțiilor care sunt conforme cu standardele patrimoniului constituțional al Europei.

  Documente privind Republica Moldova

 

Protecția drepturilor sociale

Carta Socială Europeană este un tratat al Consiliului Europei care garantează drepturile sociale și economice ale omului. Aceasta a fost adoptată în 1961 și revizuită în 1996. Comitetul European al Drepturilor Sociale decide cu privire la conformitatea situației din state cu Carta Socială Europeană, Protocolul suplimentar din 1988 și Carta Socială Europeană revizuită.

 Fișa informativă - Republica Moldova și Carta Socială Europeană
 Concluziile Comitetului European al Drepturilor Sociale

 

Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ)

Obiectivul CEPEJ este de a îmbunătăți eficiența și funcționarea justiției în statele membre.

 Profilul țării pentru Republica Moldova

 

Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE)

Acest organ consultativ al Comitetului de Miniștri elaborează avize, promovează punerea în aplicare a Recomandării privind rolul procuraturii în sistemul de justiție penală (2000)19și adună informații despre funcționarea serviciilor procuraturii în Europa..

 Profilul țării pentru Republica Moldova

 

Prevenirea torturii

Comitetul european pentru prevenirea torturii vizitează locuri de detenție (pentru deținuți tineri sau emigranți, secții de poliție, spitale de psihiatrie) pentru a evalua modul în care sunt tratate persoanele private de libertate.

   Vizite și rapoarte

 

Combaterea rasismului

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) este un organism de monitorizare independent care oferă statelor membre consiliere specifică și practică cu privire la modul de abordare a problemelor de rasism și intoleranță din țara lor.

   Concluziile și rapoartele ECRI cu privire la Georgia

 

Protecția minorităților

Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale prevede un sistem de monitorizare pentru evaluarea modului în care este pus în aplicare tratatul în statele părți. Un comitet consultativ adoptă recomandări pentru sporirea protecției minorităților.

 Raportul privind Georgia