Despre Consiliul Europei și Uniunea Europeană

Consiliul Europei și Uniunea Europeană (UE) sunt organizații separate care au roluri diferite, însă complementare.

  • Consiliul Europei cooperează cu cele 47 de state membre ale sale pentru a consolida drepturile omului și democrația pe întregul continent și dincolo de acesta.
  • UE aproprie atât economic, cât și politic, cele 28 de state membre ale sale, prin armonizarea legislației și a practicilor în anumite domenii de politici.
  • UE a creat Parteneriatul Estic în scopul cooperării mai strânse cu vecinii săi din Europa de Est: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina
  • Cele două organizații conlucrează strâns, în domeniile de interes comun, în special în materia de promovare a drepturilor omului și a democrației în Europa și în regiunile învecinate.
  • Cooperarea dintre Uniunea Europeană și Consiliul Europei permite fiecărei organizații să beneficieze de competențele specifice ale celeilalte, susținându-se astfel reciproc în activitatea lor.

Despre cadrul de cooperare programatică (CCP)

 

Cum funcționează CCP?

Parteneriatul Estic al UE reprezintă o inițiativă politică lansată în cadrul summit-ului de la Praga din mai 2009 și reprezintă dimensiunea estică a Politicii europene de vecinătate (PEV) a UE. Acesta are la bază valorile comune de libertate, democrație, respectarea drepturilor omului și statul de drept. În perioada 2014-2020, Instrumentul european de vecinătate (IEV) reprezintă principalul instrument financiar al UE de cooperare cu țările Parteneriatului Estic.

În aprilie 2014, Uniunea Europeană (UE) și Consiliul Europei (CoE) au convenit printr-o declarație de intenție ca activitățile de cooperare vizate cu țările Parteneriatului Estic al UE să fie implementate în baza unui „Cadru de cooperare programatică” (CCP).

CCP va fi implementat în două etape: 2015-2017 și 2018-2020. O evaluare intermediară va avea loc în 2017, iar cea finală în 2020. Bugetul pentru prima etapă de implementare (2015-2017) este de 33,8 milioane €. CCP este finanțat în proporție de 90% de Uniunea Europeană, iar 10% de Consiliul Europei. Acesta este implementat de Consiliul Europei.

Acțiunile CCP, atât cele specifice țării cât și cele regionale, au fost elaborate în colaborare directă cu actorii cheie la nivel național, în cadrul Planurilor de acțiuni ale Consiliului Europei, specifice fiecărei țări și al Programelor de acțiuni anuale (PAA), precum și al acordurilor de asociere semnate de către acestea.

Planurile de acțiuni ale Consiliului Europei sunt elaborate în baza constatărilor și recomandărilor organismelor de monitorizare ale Consiliului Europei și sunt în conformitate cu prevederile agendelor naționale de reformă.

 

Organismele de monitorizare ale Consiliului Europei

Organismele de monitorizare ale Consiliului Europei sunt formate din experți independenți care monitorizează punerea în aplicare a Convențiilor Consiliului Europei de către statele membre și emit recomandări. Aceste organisme de monitorizare includ: Grupul de state împotriva corupției (GRECO); Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ); Comitetul European pentru prevenirea torturii și tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CPT); Grupul de experți pentru lupta împotriva traficului de ființe umane (GRETA); Comitetul de experți pentru evaluarea măsurilor împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului (MONEYVAL); Comitetul consultativ privind Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale (FCNM); Comisia Europeană împotriva Rasismului și a Intoleranței (ECRI); Convenția privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (GREVIO); inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

 

Ce va face CCP?

Activitățile Cadrului de cooperare programatică vor oferi o expertiză vastă și substanțială privind consolidarea capacității instituțiilor din țările Parteneriatului Estic întru punerea în aplicare a reformelor interne și aducerea lor cât mai aproape de standardele Consiliului Europei și ale Uniunii Europene în domeniile drepturilor omului, democrației și statului de drept. Acestea vor fi realizate printr-o varietate de acțiuni: conferințe, seminare, grupuri de lucru, rețele, rapoarte analitice și sesiuni de formare conduse de echipa Consiliului Europei și experți internaționali.

Actorii implicați sunt factorii naționali care joacă un rol decisiv în implementarea reformelor: parlamentele naționale, structurile guvernamentale la toate nivelele (ministerele responsabile de justiție, finanțe, afaceri interne, sănătate, educație, muncă și protecție socială, precum și de administrație publică), instituții publice în domeniile relevante, precum combaterea corupției și spălării banilor, procuratura, organele de drept, instituțiile penitenciare, comisiile electorale centrale și locale, instituția ombudsmanului, mediul juridic, organisme autonome judiciare, profesioniști din domeniul juridic, mass-media, autorități regionale și locale, organizații non-guvernamentale, mediul academic, precum și publicul larg.

 

Cine coordonează CCP?

Se va institui un mecanism permanent de coordonare între Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Oficiile locale ale Consiliului Europei, Delegațiile Uniunii Europene și Coordonatorii Naționali ai CCP pentru asigurarea unei coordonări extinse și cuprinzătoare între Consiliul Europei, Uniunea Europeană, actorii interesați și partenerii acestora la nivel național, precum și cu alte organizații internaționale.

Aceasta va asigura sinergii cu alte acțiuni existente, precum și cu cele specifice planificate la nivel național și regional în țările Parteneriatului Estic și va garanta rezultate concrete și impactul CCP pentru beneficiarii finali și publicul larg.

 

Rezultatele sunt durabile?

Participarea actorilor naționali interesați în procesul de reformă va fi crucială pentru implementarea și sustenabilitatea rezultatelor CCP. Acțiunile CCP se concentrează asupra dezvoltării/ameliorării cadrelor juridice naționale, capacităților instituționale naționale, precum și pe consolidarea abilităților profesionale și a cunoștințelor, atât ale partenerilor, cât și ale actorilor naționali interesați. Sustenabilitatea se va realiza prin consolidarea capacității instituționale și prin intermediul personalului național calificat.

CCP va contribui la edificarea cunoștințelor și capacităților actorilor naționali, astfel încât aceștia să-și poată promova obiectivele urmărite faţă de colegii lor, atât din țară, cât și din regiune, precum și dincolo de faza de implementare a CCP.