Adam hukuklaryny, demokratiýany we kanunyň hökmürowanlygyny güýçlendirmek arkaly raýatlaryň durmuşyny gowulandyrmak, Ýewropa Bileleşigi we Ýewropa Geňeşi tarapyndan malýeleşdirilýän we Ýewropa Geňeşi tarapyndan durmuşa geçirilýän Merkezi Aziýada Kanunyň Hökmürowanlygy Maksatnamasynyň esasy maksady.

2020-nji ýylda işe girizilen, Merkezi Aziýada Kanunyň Hökmürowanlygy Maksatnamasy  sebitleýin ymtylma bilen gowy düzülen ikitaraplaýyn  çäreleri utaşdyrmak arkaly Merkezi Aziýanyň bäş döwletiniň (Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan) häkimiýetleri bilen ýakyn hyzmatdaşlykda aşyrylýar.

Habarlar

Bu web sahypa Ýewropa Bileleşiginiň we Ýewropa Geňeşiniň maddy goldawy bilen döredildi. Munuň mazmuny diňe awtorlaryň jogapkärçiligindedir. Bu ýerde beýan edilen pikirleri hiç bir tarapyň resmi pikiri diýip görkezip bolmaýar.